HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Solution of equations by iteration
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 17h00, Thứ 2, ngày 19/1/2015

Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: 

  • Simple iteration
  • Iterative solution of equations
  • Relaxation and Newton’s method
  • The secant method
  • The bisection method
  • Global behaviour

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới