Hội nghị trong năm

Tháng 8 2023

Hội nghị, hội thảo
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X
Đà Nẵng, 8-12/08/2023

07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới