Bài giảng viện trong năm

Tháng 3 2023

Bài giảng viện
Generalized Curvatures and the Geometry of Data
Người báo cáo: GS. Jürgen Jost ( Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences in Leipzig, Germany)

Flat View
Xem lịch theo năm

Công bố khoa học mới