Bài giảng viện trong năm

Tháng 10 2020

Bài giảng viện
The perfectoid approach to purity questions
Báo cáo viên: Professor Kestutis Cesnavicius

Tháng 8 2020

Bài giảng viện
Tangency varieties and application
Báo cáo viên: PGS TS Phạm Tiến Sơn (Trường ĐH Đà Lạt)

Tháng 2 2020

Bài giảng viện
Bernoulli Numbers in Positive Characteristic
Báo cáo viên: Professor Bruno Anglès (University of Caen Normandie)

Flat View
Xem lịch theo năm

Công bố khoa học mới