Tháng 10 2023

Xêmina Hình học và Tô-pô
Support vector machines with monomial feature maps (part II)
Người báo cáo: Mai Ngọc Hoàng Anh

Xêmina Hình học và Tô-pô
Definable Schoenflies theorem
Người báo cáo: Đinh Sĩ Tiệp

Xêmina Hình học và Tô-pô
Definable Schoenflies theorem (Part II)
Người báo cáo: Đinh Sĩ Tiệp

Tháng 10 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng