Tháng 6 2023

Xêmina Hình học và Tô-pô
Partition Identities, Presburger Constructibility and Satake inversion
Speaker: Jorge Enrique Cely García (VIASM)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Higher Jacobian ideals, contact equivalence and motivic zeta functions
Người báo cáo: Lê Quý Thường (Đại học Khoa học tự nhiên - DHQGHN)

Tháng 6 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng