Tháng 3 2023

Xêmina Hình học và Tô-pô
Cotangent complex of the topological E_n - operads (part II).
Người báo cáo: Hoàng Mạnh Trường (Đại học FPT)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Monodromy of analytic functions
Người báo cáo: Lê Dũng Tráng (Aix-Marseilles University, France)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Biến dạng của cấu trúc phức khả tích và một vài ứng dụng
Người báo cáo: Đoàn An Khương (Centre de mathématiques Laurent-Schwartz, École Polytechnique)

Tháng 3 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới