28 Tháng 11 2021

Xêmina Hình học và Tô-pô
Giả thuyết của Igusa về tổng mũ modulo p^m: trường hợp kì dị hữu tỉ.
Speaker: Nguyễn Hữu Kiên (KU Leuven)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Finding applications of dilogarithm identities on hyperbolic surfaces
Speaker: Đoàn Nhật Minh

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Tính chất Hình học của tập ảnh của ánh xạ bậc hai và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Quang (Trường Đại học Vinh)

Xêmina Hình học và Tô-pô
From Floer to Morse.
Người báo cáo: Lê Quý Thường

28 Tháng 11 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới