Tháng 10 2021

Xêmina Hình học và Tô-pô
Twisted arrow categories of simplicial operads
Speaker: Hoàng Mạnh Trường (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Morse homology and symplectic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Maslov index
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Twisted arrow categories of simplicial operads (II)
Speaker: Hoàng Mạnh Trường (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology
Báo cáo viên: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Hình học và Tô-pô
On the Fukui-Kurdyka-Paunescu Conjecture
Speaker: Edson Sampaio (The Federal University of Ceará, Brazil).

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Tháng 10 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới