17 Tháng 10 2019

Xêmina Hình học và Tô-pô
Generalized cohomology theories of Grassmannians
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp

Xêmina Hình học và Tô-pô
Curvature and Equisingularity of real functions
Báo cáo viên: Vincent Grandjean (Universidade Federal do Ceara, Brazil)

17 Tháng 10 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới