Tháng 3 2023

Xêmina Hình học giải tích
Christoffel function and Moment matrix
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng

Xêmina Hình học giải tích
Christoffel function and Moment matrix II
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng

Xêmina Hình học giải tích
Biểu diễn tổng bình phương (Sum of squares) của đa thức dương với hệ số hữu tỷ
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu, Đại học Bách khoa Na Uy (NTNU)

Xêmina Hình học giải tích
Biểu diễn tổng bình phương (Sum of squares) của đa thức dương với hệ số hữu tỷ II
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu, Đại học Bách khoa Na Uy (NTNU)

Tháng 3 2023