Tháng 12 2020

Xêmina Hình học đại số
Chuỗi Eisenstein và hàm theta
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Xêmina Hình học đại số
Chuỗi Eisenstein và hàm theta (II)
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học đại số
Hecke Operators (I)
Báo cáo viên: Phạm Ngô Thành Đạt (Sorbonne university)

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học - II
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Tháng 11 2020

Xêmina Hình học đại số
Dạng modular, đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến (Đại học Khoa học Tự nhiên)

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (I-cont)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học đại số
Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học đại số
Đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (II)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học đại số
Các tính toán về chiều và giống
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Các tính toán về chiều và giống (tiếp theo)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Định lý chính của phạm trù Galois
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Tháng 10 2020

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology - Functors on category of sheaves
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology - Functors on category of sheaves (II)
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (I)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Tháng 9 2020

Xêmina Hình học đại số
The Hodge decomposition theorem
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội)

Xêmina Hình học đại số
The Abel Theorem
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (École normale supérieure)

Xêmina Hình học đại số
Định lý ngược Jacobi
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
On planar Cremona transformations of small degree and their quadratic lengths.
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Giao (Università di Ferrara).

Tháng 8 2020

Xêmina Hình học đại số
Định lý Riemann-Roch
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
The Serre Duality Theorem
Báo cáo viên: Nghiêm Trần Trung (École normale supérieure)

Xêmina Hình học đại số
Functions with prescribed principle parts
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Tháng 7 2020

Xêmina Hình học đại số
Định lý Hirzebruch-Riemann-Roch và ứng dụng
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt)

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Hình học đại số
The Dolbeault Theorem
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội)

Xêmina Hình học đại số
Etale Morphisms
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
The Finiteness Theorem
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Etale morphisms II
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
The Exact Cohomology Sequence
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học sư phạm Hà Nội)

Tháng 6 2020

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ trơn
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina Hình học đại số
Thác triển giải tích
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ Etale
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học đại số
Dạng vi phân
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng

Xêmina Hình học đại số
Integration of Differential Forms
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina Hình học đại số
Kahler Differentials
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng

Xêmina Hình học đại số
Lý thuyết bó
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (Ecole normale supérieure)

Tháng 5 2020

Xêmina Hình học đại số
Formal Functions Theorem
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ tách
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

Xêmina Hình học đại số
Diện Riemann và tính chất cơ bản của ánh xạ chỉnh hình
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ riêng
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

Xêmina Hình học đại số
Không gian phủ của Diện Riemann
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Xêmina Hình học đại số
Phủ phổ dụng và nhóm các biến đổi phủ
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn

Tháng 4 2020

Xêmina Hình học đại số
Định lý Riemann-Roch
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Tháng 2 2020

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều của lược đồ Affine
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới