Tháng 5 2024

Xêmina Hình học đại số
Galois action on Tate module and reduction of Abelian variety
Báo cáo viên: Nguyễn Đặng Khải Hoàn (Padova University)

Xêmina Hình học đại số
The affine cones over complete intersections of three quadrics are flexible
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ánh Hằng (Đại học Sư phạm Thái Nguyên)

Xêmina Hình học đại số
Phân loại một số metric Calabi-Yau trên C³ dựa trên định giá K-ổn định.
Người trình bày: Nghiêm Trần Trung (Université de Montpellier, France)

Tháng 5 2024
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới