Tháng 10 2023

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck-Serre and Purity of torsors
Người báo cáo: Ning Guo (Euler International Mathematical Institute, Sankt Peterburg, Russia)

Tháng 10 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng