09 Tháng 8 2022

Xêmina Hình học đại số
Introduction to motivic homotopy theory
Người báo cáo: Phạm Khoa Bằng (Rennes 1 University)

09 Tháng 8 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới