Tháng 7 2022

Xêmina Hình học đại số
Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles (II)
Người báo cáo: Lê Quý Thường (Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội)

Xêmina Hình học đại số
Combinatorial constraints on lifting problems via p-adic differential equations
Người báo cáo: Đặng Quốc Huy (VIASM)

Xêmina Hình học đại số
Fibrations by singular curves in positive characteristic
Người báo cáo: Cesar Hilario (Heinrich Heine University Duesseldorf)

Xêmina Hình học đại số
Generalized Clifford algebras
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Bách (Université Paris 13)

Tháng 7 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng