20 Tháng 9 2021

Xêmina Hình học đại số
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành (tt)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

20 Tháng 9 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới