Tháng 3 2019

Xêmina Hình học đại số
Descent for morphisms of schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Tháng 3 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới