Tháng 4 2020

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Affine Minimax Variational Inequalities and Two-Person Matrix Games
Báo cáo viên: Dương Thị Kim Huyền

Tháng 4 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới