HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 06 Tháng 5 2022
Thứ sáu 06 Tháng 5 2022
08:00 

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Semi-martingale liên tục
Người báo cáo: Trần Bá Hưng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Microlocalization and Donaldson-Thomas theory
Adeel Khan (Academia Sinica)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Spectra of derived categories of Noetherian schemes
Speaker: Hiroki Matsui (Tokushima University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới