HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 21 Tháng 12 2021
Thứ ba 21 Tháng 12 2021
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Comparison principle for stability problem of solutions to nonlinear integro-differential systems
Người báo cáo: TS Lê Trung Hiếu, Đại học Đồng Tháp

14:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Smooth approximation in polynomially bounded o-minimal structures
Người trình bày: Nguyễn Xuân Việt Nhân (Basque Center for Applied Mathematics, Spain)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới