HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 09 Tháng 11 2021
Thứ ba 09 Tháng 11 2021
15:00 

Xêmina Phương trình vi phân
Attractors for rough differential equations: theory and numerics
Người báo cáo: TS Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học và Viện Max Planck-Đức)

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Reducibility index and sum-reducibility index
Báo cáo viên: Trần Nguyên An

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày