HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 10 Tháng 3 2021
Thứ tư 10 Tháng 3 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Two Optimal Value Functions in Parametric Conic Linear Programming
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân (Đại học Sư phạm Hà Nội)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Irreducible representations of Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới