HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 07 Tháng 8 2020
Thứ sáu 07 Tháng 8 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
INTERNATIONAL GRADUATE SUMMER SCHOOL 2020
Hanoi, 03-14/8/2020

15:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Geometry and moduli of polarised varieties
Báo cáo viên: Birkar Caucher (Fields medal 2018)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới