HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 13 Tháng 3 2018
Thứ ba 13 Tháng 3 2018
08:00 

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS school 2018 "Hyperplane Arrangements"
Hanoi, March 05 – March 16, 2018

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Multilevel approximation of parametric and stochastic PDEs
Báo cáo viên: Đinh Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới