HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 13 Tháng 3 2018
Thứ ba 13 Tháng 3 2018
08:00 

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS school 2018 "Hyperplane Arrangements"
Hanoi, March 05 – March 16, 2018

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Multilevel approximation of parametric and stochastic PDEs
Báo cáo viên: Đinh Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày