HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 14 Tháng 11 2017
Thứ ba 14 Tháng 11 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học - Giải tích
Hà Nội, 13/11-14/11/2017

09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On robustness of function space controllability of general linear retarded systems
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Some questions on fully nonlinear elliptic equations
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới