Lê Tuấn Hoa


GS. TSKH. NCVCC

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán


Liên hệ
Phòng làm việc: 412, Nhà A6
Điện thoại: +84 24 38361121 / 412
Email: lthoa AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: http://vie.math.ac.vn/~lthoa/

Năm sinh: 1957
Nơi sinh: Thanh Hóa, Việt Nam

Chuyên ngành: Đại số giao hoán

 • Giáo sư: 2004
 • Phó giáo sư: 1996
 • Tiến sĩ khoa học: 1995, Viện Toán học
 • Tiến sĩ: 1990, ĐHTH Halle, Đức
 • Đại học: 1980, ĐHTH Belorussia

Các vị trí công tác đã qua

 • Viện trưởng Viện Toán học: 2013- 2017
 • Phó Viện trưởng Viện Toán học: 1998 – Tháng 5/2011
 • Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: 6/2011 – 10/2013
 • Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam: 2004 – 2008
 • Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam: 2008 – 2013
 • Chủ tịch Hội Toán học Đông Nam Á: 2012 – 2013
 • Viện sĩ Viện Hàn lâm thế giới thứ 3 (TWAS): Từ tháng 11 năm 2011

Giải thưởng

 • Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ năm 2016 (chung với GS Ngô Việt Trung và GS Nguyễn Tự Cường)


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Lê Tuấn Hoa, Powers of Monomial Ideals and Combinatorics, In “New Trends in Algebras and Combinatorics, Proceedings of the 3rd International Congress in Algebras and Combinatorics (ICAC2017)} (2020), 149-178.
2Lê Tuấn Hoa, The Development of Mathematical Research in Vietnam at a Glance, Mathematical Intelligencer 42 No. 4 (2020), 50-58. (SCI-E, Scopus).
3Le Xuan Dung, Lê Tuấn Hoa, A note on Castelnuovo–Mumford regularity and Hilbert coefficients, Journal of Algebra and Its Applications, 18 (2019) 1950191 SCI(-E); Scopus
4Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Stability of Depth and Cohen-Macaulayness of Integral Closures of Powers of Monomial Ideals, Acta Mathematica Vietnamica, 43 (2018), 67–81, Scopus.
5Le Xuan Dung, Lê Tuấn Hoa, Erratum to: Dependence of Hilbert coefficients, Manuscripta Mathematica, 54 (2017), 551–552.
6Lê Tuấn Hoa, Kyouko Kimura, Naoki Terai, Trần Nam Trung, Stability of depths of symbolic powers of Stanley-Reisner ideals. Journal of Algebra 473 (2017), 307–323, SCI(-E); Scopus.
7Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Castelnuovo-Mumford regularity of symbolic powers of two-dimensional square-free monomial ideals, Journal of Commutative Algebra, 8 (2016), 77-88, SCI(-E); Scopus.
8Le Xuan Dung, Lê Tuấn Hoa, Dependence of Hilbert coefficients, Manuscripta Mathematica, 149 (2016), 235-249,(SCI-E); Scopus.
9Lê Tuấn Hoa, M. Morales, Non-linear behaviour of Castelnuovo-Mumford regularity, J. Algebra 356 (2012), 207-215.
10Lê Tuấn Hoa, L.X. Dung, Castelnuovo-Mumford regularity of associated graded modules and fiber cones of filtered modules, Comm. Algebra, 40 (2012), 404-422, preprint  arXiv:1103.3455
11Lê Tuấn Hoa, Chardin and D.T. Ha, Castelnuovo-Mumford regularity of Ext modules and homological degree, Transactions of the American Mathematical Society 363 (2011), 3439-3456, preprint arXiv:0903.4535, SCI(-E); Scopus.
12Lê Tuấn Hoa, Do Hoang Giang, On local cohomology of a tetrahedral curve, Acta Math. Vietnamica, 35 (2010), 229 -- 241, Scopus.
13Lê Tuấn Hoa, Nguyen Duc Tam, On some invariants of a mixed product of ideals, Archiv der Mathematik, 94 (2010), 327 -- 337, SCI(-E); Scopus.
14Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Partial Castelnuovo-Mumford regularities reduction number of sums and intersections of monomial ideals, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 149 (2010), 229 -- 246, SCI(-E); Scopus.
15Lê Tuấn Hoa, M. Hellus and J. Stueckrad, Castelnuovo-Mum-ford regularity and reduction number of some monomial curves, Proceedings of the American Mathematical Society, 138 (2010), 27 -- 35, SCI(-E); Scopus.
16Lê Tuấn Hoa, M. Hellus and J. Stueckrad, Gr\"obner bases of simplicial toric ideals, Nagoya Math. J., 196 (2009), 67-85, preprint arXiv:0910.0583.
17Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Castelnuovo-Mumford regularity of sums of powers of polynomial ideals, Comm. Algebra 36 (2008), 806 - 820.
18Dao Thanh Ha, Lê Tuấn Hoa, Castelnuovo-Mumford regularity of some modules, Comm. Algebra 36 (2008), 992 - 1004.
19Lê Tuấn Hoa, Finiteness of Hilbert functions and bounds for Castelnuovo-Mumford regularity of initial ideals, Trans. Amer. Math. Soc. 360 (2008),  N0 9, 4519 - 4540, preprint arXiv:math/0608118.
20Lê Tuấn Hoa, Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập, NXB ĐHQG 2006, 448 tr. Linear Algebra: examples and problems, in Vietnamese.
21Lê Tuấn Hoa, Eero Hyry, Castelnuovo-Mumford regularity of canonical and deficiency modules, J. Algebra 305 (2006), 877 - 900,  preprint
arXiv:math/0605122.
22Lê Tuấn Hoa, Stability of associated primes of monomial ideals, Vietnam J. Math. 34 (2006), 473 - 487.
23Lê Tuấn Hoa, Some computational problems in Commutative Algebra and Algebraic Geometry, In: Proceedings of VI-th Vietnamese Mathematical Conference (Eds. H.H. Khoai, D.T. Thi and D.L. Van), VNU 2005, pp. 33 - 58.
24Lê Tuấn Hoa, Eero Hyry, Castelnuovo–Mumford regularity of initial ideals, J. Symb. Computation, 38 (2004), 1327 - 1341.
25Henrik Bresinsky, Lê Tuấn Hoa, The k-Buchsbaum property for some polynomial ideals, J. Math. Kyoto Univ. 43 (2004), 699 - 717.
26Lê Tuấn Hoa, Computer Algebra: Groebner bases (in Vietnamese) - Đại số máy tính: Cơ sở Groebner. NXB ĐHQG 2003, 290 trang.
27Lê Tuấn Hoa, Ngô Việt Trung, Borel-fixed ideals and reduction number, J. Algebra 270 (2003), N0 1, 335 - 346.
28Lê Tuấn Hoa, Eero Hyry, On local cohomology and Hilbert function of powers of ideals, Manuscripta Math. 112 (2003), 77 - 92.
29Lê Tuấn Hoa, Jürgen Stückrad, Castelnuovo-Mumford regularity of simplicial toric rings, J. Algebra 259 (2003), 127 - 146.
30Lê Tuấn Hoa, Asymptotic behavior of reduction numbersProc. Amer. Math. Soc. 130 (2002), 3151 - 3158.
31Jürgen Herzog, Lê Tuấn Hoa, Ngô Việt Trung, Asymptotic linear bounds for the Castelnuovo-Mumford regularity, Trans. Amer. Math. Soc. 354 (2002),  1793 - 1809 (electronic).
32Henrik Bresinsky, Lê Tuấn Hoa, On some hereditary properties between I and in (I),  Acta Math. Vietnam. 26 (2001), 219 - 230.
33Nicholas Allsop, Lê Tuấn Hoa, On the quotient between length and multiplicity. Comm. Algebra 28 (2000), 815 - 828.
34Henrik Bresinsky, Lê Tuấn Hoa, Minimal generating sets for a family of monomial curves in A4. In: Commutative Algebra and Algebraic Geometry (ed. F. Van Oystaeyen), Lect. Notes in Pure Appl. Math. 206 (1999), 5 - 14.
35Henrik Bresinsky, Lê Tuấn Hoa, On the reduction number of some graded algebras. Proc. Amer. Math. Soc. 127 (1999), 1257-1263.
36Lê Tuấn Hoa, Castelnuovo-Mumford regularity and defining equations of a locally Cohen-Macaulay algebra. In: Commutative Algebra, Algebraic Geometry, and Computational Methods (Ed.: D. Eisenbud) , Springer, 1999, 301 - 313.
37Lê Tuấn Hoa, Ngô Việt Trung, On the Castelnuovo-Mumford regularity and the arithmetic degree of monomial ideals. Math. Z. 229 (1998), 519 - 537.
38Lê Tuấn Hoa, Postulation number of good filtrations. Comm. Algebra 25 (1997), 1961 - 1974.
39Lê Tuấn Hoa, Reduction numbers of equimultiple ideals. J. Pure Appl. Algebra 109 (1996), 111 - 126.
40Lê Tuấn Hoa, A note on the Hilbert-Samuel function in a two-dimensional local ring. Acta Math. Vietnam. 21 (1996), 335 - 347.
41Lê Tuấn Hoa, Bounds for the number of generators of generalized Cohen-Macaulay ideals. J. Algebra 178 (1995), 302 - 316.
42Lê Tuấn Hoa, Rosa M. Miró-Roig. , Bounds for the Betti numbers of generalized Cohen-Macaulay ideals. Proc. Amer. Math. Soc. 123 (1995), 2397 – 2405.
43Lê Tuấn Hoa, Chikashi Miyazaki, Bounds on Castelnuovo-Mumford regularity for generalized Cohen-Macaulay graded rings. Math. Ann. 301 (1995), 587 - 598.
44Lê Tuấn Hoa, Bounds for the Betti numbers of a projective curve. In: Proceeding of the International Conference "Commutative Algebra", Vechta 1994 (eds: W. Bruns, J. Herzog, M. Hochster and U. Vetter), 85 - 88.
45Lê Tuấn Hoa, Santiago Zarzuela, Reduction numbers and a-invariants of good filtrations. Comm. Algebra. 22 (1994), 5635 - 5656.
46H. Bresinsky, F. Curtis, M. Fiorentini, Lê Tuấn Hoa, On the structure of local cohomology modules for projective monomial curves in P_3^{K}. Nagoya Math. J. 136 (1994), 81 - 114.
47M. Fiorentini, Lê Tuấn Hoa, Some remarks on generalized Cohen-Macaulay rings. Bull. Belg. Math. Soc. 1 (1994), 507 - 519.
48Lê Tuấn Hoa, W. Vogel, Castelnuovo-Mumford regularity and hyperplane sections. J. Algebra 163 (1994), 348 - 365.
49Lê Tuấn Hoa, Rosa M. Miró-Roig, and Wolfgang Vogel, On numerical invariants of locally Cohen-Macaulay schemes in ${\bf P}\sp n$. Hiroshima Math. J. 24 (1994), 299 - 316.
50Lê Tuấn Hoa, On reduction numbers and Rees algebras of powers of an ideal. Proc. Amer. Math. Soc. 119 (1993), 415 - 422.
51Lê Tuấn Hoa, Koszul homology and generalized Cohen-Macaulay modules. Acta Math. Vietnam. 18 (1993), 91 - 98.
52Lê Tuấn Hoa, On minimal free resolutions of projective varieties of degree = codimension + 2. J. Pure Appl. Algebra. 87 (1993), 241 - 250.
53Ralf FroÖberg, Lê Tuấn Hoa, Segre products and Rees algebras of face rings. Comm. Algebra 20 (1992), 3369 - 3380.
54Lê Tuấn Hoa, On monomial k-Buchsbaum curves in $\matbb P^3$. Manuscripta Math. 73 (1991), 423 - 436.
55Lê Tuấn Hoa, A note on projective monomial surfaces. Math. Nachr. 154 (1991), 183 - 188.
56Lê Tuấn Hoa, Jürgen Stückrad, Wolfgang Vogel, Towards a structure theory for projective varieties of degree = codimension + 2, J. Pure Appl. Algebra 71 (1991), 203 - 231.
57Lê Tuấn Hoa, The Gorenstein property depends upon characteristic for affine semigroup rings. Arch. Math. 56 (1991), 228 - 235.
58Mario Fiorentini, Lê Tuấn Hoa, On monomial k-Buchsbaum curves in P^r. Ann. Univ. Ferrara, Sez. VII, Sc. Mat. 36 (1990), 159 - 174.
59Lê Tuấn Hoa, Algorithmetical aspects of the problem of classifying multi-projections of Veronese varieties. Manuscipta Math. 63 (1989), 317 - 331.
60Lê Tuấn Hoa, On Segre products of affine semigroup rings. Nagoya Math. J. 110 (1988), 113 - 128.
61Phan Dinh Dieu, Le Cong Thanh, Lê Tuấn Hoa, Average polynomial time complexity of some NP-complete problems. Theory Comput. Sci. 46 (1986), 219 - 237.
62Lê Tuấn Hoa, Classification of the triple projections of Veronese varieties. Math. Nachr. 128 (1986), 185 - 197.
63Ngô Việt Trung, Lê Tuấn Hoa, Affine semigroups and Cohen-Macaulay rings generated by monomials. Trans. Amer. Math. Soc. 298 (1986), 145 - 167.
Tiền ấn phẩm
1Lê Tuấn Hoa, The Development of Mathematical Research in Vietnam at a Glance, The Mathematical Intelligencer; DOI 10.1007/s00283-020-09992-y.
Can be read on-line by clicking https://rdcu.be/b6aH4