Christophe Crespelle's


PGS. TS. (Cộng tác viên)

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Complex networks, Dynamic networks, Graph classes


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại: (0/+33) 4 26 23 38 05
Email:
Trang web cá nhân: http://perso.ens-lyon.fr/christophe.crespelle/

Danh sách gần đây
1Christophe Crespelle's, Tien-Nam Le, Phan Thị Hà Dương, Kevin Perrot, Linearity is strictly more powerful than contiguity for encoding graphs, Discrete Mathematics, 339 (2016), 2168-2177.