Bùi Công Cường


PGS. TSKH, NCVCC (Cộng tác viên)

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu, Lý thuyết mờ


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại:
Email: bccuong AT math.ac.vn

Nơi sinh: Thành phố Phan Thiết , Việt nam

  • Đại học: 1961, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội
  • Tiến sĩ: 1969 , Đại học quốc gia Leningrad, Saint-Peterburg, Russia
  • Tiến sĩ khoa học: 1985, Đại học Vacxôvi, Vacxôvi, Ba Lan
  • Phó giáo sư: năm 1984

Các lĩnh vực quan tâm: Logic mờ, Hệ mờ, Trí tuệ tính toán

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyen Xuan Thao, Le Hoang Son, Bùi Công Cường, M.Ali, Luong Hong Loan, Fuzzy equivalence on standard and rough neutrosophic sets and applications to clustering analysis, in the Proceedings of the 2017 International Conference on Information Systems Design and Intelligent Applications (INDIA-2017), 15-17, June, 2017, Da nang, pp.834-842, Springer Pub.
2Bùi Công Cường, Phạm Văn Chiến, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Huệ, Compositional Rule of Chain Inference in Computational Intelligence Problems, in the Proceedings of the 10th National Conferene on Foundamental and Applied Information Research (FAIR’ 10), ISBN 978-604-913-614-6, pp.85-92, Da nang, August, 2017
3Bùi Công Cường, Roãn Thị Ngân, Lê Bá Long, Some New De Morgan, Picture Operator Triples in Picture Fuzzy Logic, Journal of Computer Science and Cybernetics, 33 (2017), pp.143-164.
4Nguyen Xuan Thao, Bùi Công Cường, Florentin Smranache, Rough Standard Neutrosophic Sets: An Application in Standard Neutrosophic Information Systems, Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 14, 2016, pp. 80-92, ISSN 2331-6055.
5Pham Hong Phong, Bùi Công Cường, Multi-criteria Group Decision Making with Picture Linguistic Number, VNU Journal of Sciences: Comp. Science and Comp. Engin., 32 (2016), ISSN 0866-8612, 39-52.
6Bùi Công Cường, Vladik Kreinovitch , Roan Thi Ngan, A classification of representable t-norm operators for picture fuzzy sets, in the Proceedings of the Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE, October 6-8, 2016, IEEE 2016, ISBN 978-1-4673-8929-7, pp.19-24.
7Pham Hong Phong, Bùi Công Cường, Intuitionistic Linguistic Label: An equivalent form of intuitionistic linguistic number, The Proceedings of the 2016 3th National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science, NICS 2016, IEEE, ISBN 978-1-5090-2098-0, pp. 119-124.
8Pham Hong Phong, Bùi Công Cường, Symbolic Computational Models for Intuitionistic Linguistic Information, Journal of Computer Scienc and Cybernetics, 32 (2016), 30-44, DOI: 10.15625/1813-663/32/1/5984.
9Bùi Công Cường, Pham Hong Phong, Florentin Smarandache, Standard Neutrosophic Soft Theory: Some first results, Neutrosophic Sets and Systems, 12 (2016), ISSN 2331-6055, 80-91.
10Vladik Kreinovich, Bùi Công Cường, Fuzzy, Intuitionistic Fuzzy, What Next? in “Imprecision and Uncertainty in Information Representation and Processing”, Studies in Fuzziness and Soft Computing 332, P.Angelov and S.Sotirov (Eds.), ISBN 978-3-319-26302-1, Springer International Publishing Switzerland 2016, pp.3-13.
11Bùi Công Cường, Le Hoang Son, Some selected problems of modern soft computing, the Proceedings of the 8 National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research ( FAIR’8), ISBN 978-604-913-397-8, DOI 10.15625 /vap. 2015.000203, Natural Sciences and Technology Publications, pp. 640- 646, Hanoi, 2015.
12Bùi Công Cường, A New Direction of Fuzzy Logic, the Proceedings of the 8 National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’8), ISBN 978-604-913-397-8, DOI 10.15625 /vap. 2015.000130, Natural Sciences and Technology Publications, pp. 1 -7, Hanoi, 2015.
13Bùi Công Cường, Pham Van Hai, Some fuzzy logic operators for picture fuzzy sets, Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE 2015, ISBN 978-1-4673-8013-3, DOI 10.1109/KSE 2015.20, IEEE Computer Society Publications and CPS, pp. 132-137, Washington, 2015
14Bùi Công Cường, Roan Thi Ngan, Bui Duong Hai, An involutive picture fuzzy negation on picture fuzzy sets and some De Morgan triples, Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE 2015, ISBN 978-1-4673-8013-3, DOI 10.1109/KSE 2015.21, IEEE Computer Society Publications and CPS, pp. 126-131, Washington, 2015.
15Bùi Công Cường, Pham Van Chien, A Computing Procedure Combining Fuzzy Clustering with Fuzzy Inference System for Financial Index Forecasting, Some Current Advanced Researches on Information and Computer Science in Vietnam, Advances in Intelligent Systems and Computing, 341 (2015), 79-90.
16Hoang Viet Long, Nguyen Thi Kim Son, Ha Thi Thanh Tam, Bùi Công Cường, On the existence of fuzzy solutions for partial hyperbolic functional differential equations, International Journal of Computational Intelligence Systems, 7, (2014), 1159-1173.
17Bùi Công Cường, Picture Fuzzy Sets. Journal of Computer Science and Cybernetics, 30 (2014),  409 - 420.
18Bùi Công Cường, P.H.Phong, Max-min composition of linguistic intuitionistic fuzzy relations and application in medical diagnosis,VNU Journal of Science: Computer science and Communication engineering, 30 (2014), 57-66.
19Bùi Công Cường, P.H.Phong, Some intuitionistic linguistic aggregation operarators. Journal of Computer Science and Cybernetics, 30 (2014), 216 - 226.
20Bùi Công Cường, P.V.Chien, A computing procedure combining fuzzy clustering with fuzzy inference system for financial index forecasting. In:  Proceedings of the First NAFOSTED on Information and Computer Science, March 13-14-2014, (2014), 497 - 506.
21Bùi Công Cường, V. Kreinovich, Picture Fuzzy Sets –a new concept for computational intelligence problems. In: the Proceeding of the Third World Congress on Information and Communication Technology WICT 2013 (2013), 1 - 6, ISBN:978-1-4799-3230-6.
22Bùi Công Cường, L. H. Sơn, H. V. Long, Spatial-intersaction modification model and application to geodemographic analysis. Knowledge Based- Systems, 49 (2013) 152 - 170.
23Bùi Công Cường, P.H.Phong, New composition of intuitionistic fuzzy relations, in V.N. Huynh et al (eds.). Knowledge and Systems Engineering, 1.  Advances in Intelligent Systems and Computing, 244 (2013), Springer, 123 - 136.
24Bùi Công Cường, L. H. Son, Context Intuitionistic possibilistic fuzzy geographically weighted clustering for geodemographic analysis. Expert Systems with Applications, 39 (2012,) 9848 - 9859.
25Bùi Công Cường, Tống Hòang Anh, Bùi Dương Hải, Some operations on type -2 intuitionistic fuzzy sets. Journal of Computer Science and Cybernetics, 28 (2012), 274 - 283.
26Bùi Công Cường, Pham Van Chien, An experiment result based on adaptive neuro-fuzzy inference system for stock price prediction. Journal of Computer Science and Cybernetics, 27 (2011), 51 - 60.
27Bùi Công Cường, L. H. Son , H. T.M. Chau, Some context fuzzy clustering methods for classification problems. In: Proceeding of the 2010 Symposium on Information and Communication Technology (SoICT’10), (2010), 34 - 40.
28Bùi Công Cường, Le Chi Ngoc, Some fuzzy operators with threshold and application to fuzzy association rules in data mining. Advanced Fuzzy Mathematics, 5 (2010),  245 - 282.
29Bùi Công Cường, N. C. Luong , H. V. Long, Approximation properties of fuzzy systems for multi-variables functions. Pan-American Mathematical Journal, 20 (2010), 95 - 111.
30Bùi Công Cường, H. V. Long, On the approximate realization of a class of stochastic processes by Spline functions fuzzy systems. Advances in Fuzzy Mathematics, 5 (2010), 47 - 64.
31Bùi Công Cường, D.T.Long, P.H. Phong, New Computing Procedure in Multicriteria Analysis, using Fuzzy Collective Solution. In the Proceedings of the 10rd International Conference on Intelligent Technology, Intech’ 09, Quilin, China, December 12-15 (2009).
32Bùi Công Cường, H. V. Long, P. H. Phong, On the approximation of continuous function by Spline function Hierarchical fuzzy systems. Journal of Computer Science and Cybernetics, 25 (2009), 99 - 108.
33Bùi Công Cường, L.Q. Phuc, N.T.A. Binh, A combination of context-fuzzy clustering method and learning with forgetting algorithm in a neural network model for generating fuzzy rules. Journal of Computer Science and Cybernetics, 24 (2008), 295 - 306.
34Bùi Công Cường, D. T. Long, H. V. Long, Two approaches to nonlinear function approximation problems. Journal of Computer Science and Cybernetics, 22 (2006), 123 - 133, (in Vietnamese).
35Bùi Công Cường, N.D.Phuoc Eds, Fuzzy Systems, Neural Networks and Applications. Science and Technology Pub., (Second Edition)(2006) (in Vietnamese).
36Bùi Công Cường, Fuzzy aggregation and aplication. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Fuzzy Systems, AFSS’2004,VAST, 2004, 40 - 47.
37Bùi Công Cường, T. V. Trung, An application of fuzzy theory to a network analysis problem in geographic information systems. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Fuzzy Systems, AFSS’2004,VAST, 2004, 192 - 197.
38Bùi Công Cường, N. H. Phuong and L. Q. Phuc, An improved neuro-fuzzy models for the classification of data. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Fuzzy Systems, AFSS’2004,VAST, 2004,187 - 191.
39Bùi Công Cường, L. T. H. Nhung, Fuzzy collective solution in multicriteria analysis. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Fuzzy Systems, AFSS’2004,VAST, 2004, 183 - 186.
40Bùi Công Cường, L. C. Ngoc, Some remarks on fuzzy operators with thresholds. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Fuzzy Systems, AFSS’2004,VAST, 2004, 177 - 182.
41Bùi Công Cường, P. A. Quan and L. Q. Phuc, A learning algorithm in decision based neural networks. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Fuzzy Systems, AFSS’2004, VAST, 2004, 168 - 171.
42Bùi Công Cường, Lê Bá Long, Non-additive measures , Choquet intergral and applications, Journal of Computer Science and Cybernetics, 20 (2004), N01, 42 - 48 (in Vietnamese).
43Bùi Công Cường, N. H. Phuong, H. K. Le, B. T. Son and K. Yamada, Fuzzy inference methods emploing T-norm with threshold and their implementation. J. Advanced Computational Intelligence and Intel. Informatics 7 (2003), 362 - 369.
44Bùi Công Cường, N. H. Phuong, H. K. Le, B. T. Son and L. Q. Phuc, Adding some new fuzzy Inference methods to "Fuzzy Logic Toolbox" of MATLAB. In: Proceedings of the Third International Conference on Intelligent Technologies and Third Vietnam-Japan Symposium on Fuzzy Systems and Applications, INTECH/VJFUZZY’2002, CNRS, 2002, 143 - 148.
45Bùi Công Cường, K. M. Tuan and T. V. Trung, Some choice processes in multicriteria group decision making using linguistic dominance degrees. In: Proceedings of the Third International Conference on Intelligent Technologies and Third Vietnam-Japan Symposium on Fuzzy Systems and Applications, INTECH/VJFUZZY’2002, CNRS, 2002, 54 - 60.
46Bùi Công Cường, Some algebraic properties of T-norm with threshold. In: Proceedings of the Third International Conference on Intelligent Technologies and Third Vietnam-Japan Symposium on Fuzzy Systems and Applications, INTECH/VJFUZZY’2002, CNRS, 2002, 49 - 53
47Bùi Công Cường, Fuzzy collective solutions and its applications. J. Computer Science and Cybernetics 18 (2002), N02, 167 - 174 (in Vietnamese).
48Bùi Công Cường, Nguyen Hoang Phuong, Phan Hoang Anh, Koichi Yamada, Fuzzy relation with threshold and application. Inter. J. Advanced Intelligent Technology 6 (2002), 1- 6.
49Bùi Công Cường, N. V. Diep, D. T. Long and B. D. Hai, A new method for fuzzy parameter programming, using expert’s opinions and LOWA operator. In: Proceedings of the Second Vietnam-Japan Symposium on Fuzzy Systems and Applications, VJFUZZY’01,CNRS, 2001, 81 - 87.
50Bùi Công Cường, L. B. Long, P. V. Loi and D. T. Hieu, Some properties of t-norms with threshold. In: Proceedings of the Second Vietnam-Japan Symposium on Fuzzy Systems and Applications, VJFUZZY’01, CNRS, 2001, 28 - 33.
51Bùi Công Cường, N. D. Phuoc, Fuzzy systems, neural networks and applications. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001 (in Vietnamese).
52Bùi Công Cường, P. V. H. Van, A choice process for multicriteria group decision making under linguistic assessments. In: Proc. International Simposium on Medical Informatics and Fuzzy Technology, MIF’99, CNRS, Hanoi, (1999), 403 - 408.
53Bùi Công Cường, On group decision making under linguistic assessments. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 7:4 (1999), 301 - 308.
54Bùi Công Cường, A multiple criteria group decision making model under linguistic assessments. In: Proc. Int. Sump. on Medical Informatics and Fuzzy Technology, MIF’99, CNRS, Hanoi, 1999, 291 - 297.
55Bùi Công Cường, N. T. Huong and P. V. H. Van, Some algorithms in group decision making using consensus measures. In: Proceeding Vietnam-Japan Bilateral Simposium on Fuzzy Systems and Applications, Halong Bay, Vietnam , 1998, 506 - 512.
56Bùi Công Cường, N. H. Phuong, Fuzzy systems and applications (in Vietnamese) – Hệ mờ và ứng dụng. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1998, 414 trang.
57Bùi Công Cường, B. M. Tri, Lectures on probability theory and applied statistics (in Vietnamese) – Bài giảng về lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 1998, 340 trang.
58Bùi Công Cường, Systems sciences and decision support systems design. In: Science and Technology Information NCRS, 1990, 1 - 10.
59Hoàng Tụy, Bùi Công Cường, Minimax theorem and weakly connected multifunctions in topological vector spaces. In: Actes Trois Conf. Math. Vietnam, Hanoi 1986, 84 - 87.
60Bùi Công Cường, Some fixed point theorems for multifunctions with applications in game theory. Dissertationaes Mathematicae, CCXLV, Warsaw 1985, 40.
61Bùi Công Cường, Some fixed point theorems for multifunctions in topological vector spaces (announcement of results). Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques, (1984), 215 - 221.
62Bùi Công Cường, N. Q. Thai and T. V. Thieu, Some nonlinear programming problems and applications. Sci. Proceedings of NCSR, Hanoi 2 (1981), 2 - 7.
63Bùi Công Cường, Some classes of games with multipayoffs, Sci. Proceedings of NCSR, Hanoi, 2 (1980), 1 - 7.
64Bùi Công Cường, Cooperative games with multipayoffs. Acta Math. Vietnam. 4(1979), 36 - 45.
65Bùi Công Cường, The minimax theorem and existence of equilibrium, Tap chi Toan hoc 2 (1976), 36 - 45 (in Vietnamese).
66Bùi Công Cường, The minimax theorem and existence of equilibrium, Tap chi Toan hoc 1 (1976), 30 - 33 (in Vietnamese).
67Bùi Công Cường, Remarks on Walras equilibrium existence theorem. Bul. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques, 26:5 (1976), 349 - 351.
68Bùi Công Cường, Some remarks on minimax theorems. Acta Math. Vietnam. 1 (1976), 67 - 74.
69Bùi Công Cường, Extremal problems of multivalued mappings. Tạp chí Toán học 3 (1975), 34 - 40 (in Vietnamese).
70Bùi Công Cường, Hoàng Tụy, Convex analysis and related question. Tạp chí Toán học, 1 (1973), 1 - 21 (in Vietnamese).
71Bùi Công Cường, Markovian reduced strategies. In: Game Theory, Armen. Acad. Pub., Erevan 1971, 80 - 83 (in Russian).
72Bùi Công Cường, Markovian reduced strategies in infinite position structures. Vestnik Leningrad Univ., Math. Mech. Astr. 1:1 (1971), 9 - 14 (in Russian).
73Bùi Công Cường, Some problems of game theory. Tap san Toan Li 9 (1971), 24 - 30 (in Vietnamese).
74Bùi Công Cường, Markovian reduced strategies in games in extensive form. Vestnik Leningrad Univ., Math. Mech. Astr. 4:9 (1970), 7 - 12 (in Russian).
75Bùi Công Cường, On a class of games in extensive form. Tập san Toán lý, 8 (1969), 62 - 69 (in Vietnamese).
76Bùi Công Cường, Reduced dismembered strategies in games in extensive form. Vestnik Leningrad University Ser. Math., Mech., Astr. 1 (1969), 49 - 59 (in Russian)
77Bùi Công Cường, On a discrete problem. Tập san Toán lý,  3 (1964), 60 - 61 (in Vietnamese).