Đỗ Trọng Hoàng


TS. NCV

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: P 101, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/102
Email: dthoang AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Quê quán: Huế, Việt Nam


Chuyên ngành: Đại số giao hoán tổ hợp

Quá trình học tập:

  • Tiến sỹ: Viện Toán học (2016)
  • Thạc sỹ: ĐHSP Huế (2008)
  • Đại học: ĐHSP Huế (2005)

Quá trình công tác:

  • Viện Toán: 2013-nay
  • ĐH Duy Tân: 2008-2010


Các lĩnh vực quan tâm: Đại số giao hoán, tổ hợp


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Đỗ Trọng Hoàng, Giancarlo Rinaldo, Naoki Terai, Cohen-Macaulay and (S2) Properties of the Second Power of Squarefree Monomial Ideals, Mathematics, 684 (2019), 1-8. Special Issue: "Current Trends on Monomial and Binomial Ideals" , SCI-(E), Scopus.
2Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Coverings, matchings and the number of maximal independent sets of graphs, Australasian Journal of Combinatorics, 73 (2019), 424-431, Scopus.
3Hernán de Alba, Đỗ Trọng Hoàng, On the extremal Betti numbers of the binomial edge ideal of closed graphs, Mathematische Nachrichten, 291 (2018), 28 -40, SCI(-E); Scopus.
4Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Buchsbaumness of the second powers of edge ideals, Journal of Algebra and Its Applications, 67 (2018), 21 pages, SCI(-E); Scopus.
5Đỗ Trọng Hoàng, Cohen–Macaulayness of Saturation of the Second Power of Edge Ideals, Vietnam Journal of Mathematics, 44 (2016),649–664,Scopus.
6Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, A characterization of triangle-free Gorenstein graphs and Cohen–Macaulayness of second powers of edge ideals. Journal of Algebraic Combinatorics, 43 (2016), 325–338, SCI(-E); Scopus.
7Đỗ Trọng Hoàng, Nguyên Công Minh, Trần Nam Trung, Cohen–Macaulay graphs with large girth, Journal of Algebra and Its Applications, 14 (2015), 16 pages, SCI(-E), Scopus.
8Nguyen Chanh Tu, Đỗ Trọng Hoàng, On the degree of curves vanishing at fat points with equal multiplicities. Kyushu Journal of Mathematics 67 (2013),  17–27, SCI(-E), Scopus.
9Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Nguyen Cong Minh, Combinatorial characterizations of the Cohen-Macaulayness of the second power of edge ideals, Journal of Combinatorial Theory, Series A, 120 (2013), 1073 - 1086, SCI(-E); Scopus.
Tiền ấn phẩm
1Đỗ Trọng Hoàng, On the Betti numbers of edge ideal of skew Ferrers graphs, to appear International Journal of Algebra and Computation