Đỗ Trọng Hoàng


TS. NCV

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: P 101, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/102
Email: dthoang AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1983

Nơi sinh: Huế, Việt Nam

  • Thạc sĩ: 2008, ĐHSP Huế


Chuyên ngành:
Đại số giao hoán

Các lĩnh vực quan tâm: Đại số giao hoán, tổ hợp


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Coverings, matchings and the number of maximal independent sets of graphs, Australasian Journal of Combinatorics, 73 (2019), 424-431, Scopus.
2Hernán de Alba, Đỗ Trọng Hoàng, On the extremal Betti numbers of the binomial edge ideal of closed graphs, Mathematische Nachrichten, 291 (2018), 28 -40, SCI(-E); Scopus.
3Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Buchsbaumness of the second powers of edge ideals, Journal of Algebra and Its Applications, 67 (2018), 21 pages, SCI(-E); Scopus.
4Đỗ Trọng Hoàng, Cohen–Macaulayness of Saturation of the Second Power of Edge Ideals, Vietnam Journal of Mathematics, 44 (2016),649–664,Scopus.
5Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, A characterization of triangle-free Gorenstein graphs and Cohen–Macaulayness of second powers of edge ideals. Journal of Algebraic Combinatorics, 43 (2016), 325–338, SCI(-E); Scopus.
6Đỗ Trọng Hoàng, Nguyên Công Minh, Trần Nam Trung, Cohen–Macaulay graphs with large girth, Journal of Algebra and Its Applications, 14 (2015), 16 pages, SCI(-E), Scopus.
7Nguyen Chanh Tu, Đỗ Trọng Hoàng, On the degree of curves vanishing at fat points with equal multiplicities. Kyushu Journal of Mathematics 67 (2013),  17–27, SCI(-E), Scopus.
8Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Nguyen Cong Minh, Combinatorial characterizations of the Cohen-Macaulayness of the second power of edge ideals, Journal of Combinatorial Theory, Series A, 120 (2013), 1073 - 1086, SCI(-E); Scopus.
Tiền ấn phẩm
1IMH20180602, Đỗ Trọng Hoàng, On the Betti numbers of edge ideal of skew Ferrers graphs, preprint arXiv:1806.02327