Đỗ Trọng Hoàng


TS. NCV

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: P 101, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/102
Email: dthoang AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Quê quán: Huế, Việt Nam


Chuyên ngành: Đại số giao hoán tổ hợp

Quá trình học tập:

  • Tiến sỹ: Viện Toán học (2016)
  • Thạc sỹ: ĐHSP Huế (2008)
  • Đại học: ĐHSP Huế (2005)

Quá trình công tác:

  • Viện Toán: 2013-nay
  • ĐH Duy Tân: 2008-2010


Các lĩnh vực quan tâm: Đại số giao hoán, tổ hợp


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Đỗ Trọng Hoàng, On the Betti numbers of edge ideals of skew Ferrers graphs, International Journal of Algebra and Computation, 30 (2020), 125-139, SCI(-E), Scopus.
2Đỗ Trọng Hoàng, Giancarlo Rinaldo, Naoki Terai, Cohen-Macaulay and (S2) Properties of the Second Power of Squarefree Monomial Ideals, Mathematics, 684 (2019), 1-8. Special Issue: "Current Trends on Monomial and Binomial Ideals" , SCI-(E), Scopus.
3Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Coverings, matchings and the number of maximal independent sets of graphs, Australasian Journal of Combinatorics, 73 (2019), 424-431, Scopus.
4Hernán de Alba, Đỗ Trọng Hoàng, On the extremal Betti numbers of the binomial edge ideal of closed graphs, Mathematische Nachrichten, 291 (2018), 28 -40, SCI(-E); Scopus.
5Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Buchsbaumness of the second powers of edge ideals, Journal of Algebra and Its Applications, 67 (2018), 21 pages, SCI(-E); Scopus.
6Đỗ Trọng Hoàng, Cohen–Macaulayness of Saturation of the Second Power of Edge Ideals, Vietnam Journal of Mathematics, 44 (2016),649–664,Scopus.
7Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, A characterization of triangle-free Gorenstein graphs and Cohen–Macaulayness of second powers of edge ideals. Journal of Algebraic Combinatorics, 43 (2016), 325–338, SCI(-E); Scopus.
8Đỗ Trọng Hoàng, Nguyên Công Minh, Trần Nam Trung, Cohen–Macaulay graphs with large girth, Journal of Algebra and Its Applications, 14 (2015), 16 pages, SCI(-E), Scopus.
9Nguyen Chanh Tu, Đỗ Trọng Hoàng, On the degree of curves vanishing at fat points with equal multiplicities. Kyushu Journal of Mathematics 67 (2013),  17–27, SCI(-E), Scopus.
10Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Nguyen Cong Minh, Combinatorial characterizations of the Cohen-Macaulayness of the second power of edge ideals, Journal of Combinatorial Theory, Series A, 120 (2013), 1073 - 1086, SCI(-E); Scopus.
Tiền ấn phẩm
1Đỗ Trọng Hoàng, Thomas Kahle, Hilbert-Poincaré series of parity binomial edge ideals and permanental ideals of complete graphs, arXiv:2003.00977.
2Đỗ Trọng Hoàng, H. R. Maimani, A. Mousivand, and M. R. Pournaki, Cohen - Macaulayness of two classes of circulant graphs, to appear in Journal of Algebraic Combinatorics. DOI: 10.1007/s10801-020-00943-6.