Hoàng Thế Tuấn


Ths. NCV

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu: Xác suất thống kê


Liên hệ
Phòng làm việc: 107, Nhà A5
Điện thoại: +84 (0)4 37563474 /107
Email: httuan AT math.ac.vn

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Đình Công, Hoàng Thế Tuấn, Existence, uniqueness and exponential boundedness of global solutions to delay fractional differential equations, Mediterranean Journal of Mathematics, 14 (2017).
2Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, A Perron-type theorem for fractional differential systems. Electronic Journal of Differential Equations, 2017 (2017), No. 142, 1-12.
3Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, An instability theorem for nonlinear fractional differential systems. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B, 22 ( 2017), 3079 - 3090.
4Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, On stable manifolds for fractional differential equations in high-dimensional spaces, Nonlinear Dynamics, 86 (2016), 1885–1894.
5Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Siegmund Stefan, Hoàng Thế Tuấn, Linearized asymptotic stability for fractional differential equations, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 39 (2016), 1-13.
6Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, Stefan Siegmund, Structure of the Fractional Lyapunov Spectrum for Linear Fractional Differential Equations, Advances in Dynamical Systems and Applications, 9 (2014), 149-159.
7Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, On fractional lyapunov exponent for solutions of linear fractional differential equations, Fractional Calculus and Applied Analysis, 17 (2014), 285-306.
8Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, On stable manifolds for planar fractional differential equations, Applied Mathematics and Computation, 226 (2014), 1, 157-168.
9Hoàng Thế Tuấn, Hai Dang and Vu Van Khu, Dynamics of a Stochastic predator-prey model with Beddington-DeAngelis functional response,  SCIENTIA. Series A: Mathematical Sciences, ISSN: 0716-8446, 22, 75 -- 84.
Tiền ấn phẩm
1IMH20170202, Nguyễn Đình Công, Hoàng Thế Tuấn, Generation of nonlocal fractional dynamical systems by fractional differential equations. To appear in Journal of Integral Equations and Applications.
2IMH20160103, Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, Asymptotic stability of linear fractional systems with constant coefficients and small time dependent perturbations