Hồ Minh Toàn


TS. NCVC

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Đại số toán tử, Giải tích ma trận, Bài toán Moment.


Liên hệ
Phòng làm việc: 105, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 /105
Email: hmtoan AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Qúa trình đào tạo

  • Cử nhân năm 1996, ĐH Quy Nhơn
  • Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Đại hoc Toronto, Canada năm 2006


Quá trình công tác


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Hồ Minh Toàn, Vũ Thế Khôi, Metrics induced by certain Hilbert-Schmidt fidelities on positive semi-definite matrices, Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics, 22 (2023) 790-799, (SCI-E, Scopus).
2Vũ Thế Khôi, Hồ Minh Toàn, Le Cong Trinh, Dinh Trung Hoa, Optimization of quantum divergences between unitary orbits, Quantum Information Processing, 22 (2023), 18 pages, (SCI-E, Scopus).
3Vũ Thế Khôi, Hồ Minh Toàn, Metric properties of alternative fidelities, Quantum Information and Computation 22, No. 9&10 (2022) 790 - 799, (SCI-E, Scopus).
4Vũ Thế Khôi, Hồ Minh Toàn, On the surjectivity of certain word maps on SU(2), Journal of Algebra and Its Applications 21 (2022), 2250037, (SCI-E, Scopus).
5Du Thu Trang, Hồ Minh Toàn, Nguyễn Thị Hồng, Algebra of Polynomials Bounded on a Semi-algebraic Set [f≤r], Acta Mathematica Vietnamica, 46 (2021), pages 821–838, Scopus.
6Trung Hoa Dinh, Hồ Minh Toàn, Cong Trinh Le , Positivstellensätze for polynomial matrices, Positivity volume 25 (2021), pages 1295–1312, SCI-E, Scopus.
7Du Thi Thu Trang, Hồ Minh Toàn, Polynomial optimization on some unbounded closed semi-algebraic sets, Journal of Optimization Theory and Applications volume 183, pages 352–363(2019), (SCI-E, Scopus).
8Trung Hoa Dinh, Hồ Minh Toàn, Cong Trinh Le, Bich Khue Vo, Two trace inequalities for operator functions, Mathematical Inequalities and Applications, 22 (2019), 1021-1026, SCI(-E), Scopus.
9Trung Hoa Dinh, Hồ Minh Toàn, Tiến Sơn Phạm, A Note on Nondegenerate Matrix Polynomials, Acta Mathematica Vietnamica, 43 (2018), 761–778, (Scopus).
10Hồ Minh Toàn, Hà Huy Vui, Positive polynomials on nondegenerate basic semi-algebraic sets, Advances in Geometry, 16 (2016), 497-510,SCI(-E); Scopus.
11Dinh Trung Hoa, Du Thi Hoa Binh, Hồ Minh Toàn, On some matrix mean inequalities with Kantorovich constant, Scientiae Mathematicae Japonicae (2015) (In Editione Electronica).
12Hồ Minh Toàn, Dinh T. Hoa, Hiroyuki Osaka, Interpolation classes and matrix means. Banach Journal of Mathematical Analysis, 9 (2015), 140-152, SCI(-E), Scopus.
13Dinh T. Hoa, Hồ Minh Toàn, Hiroyuki Osaka, Matrix means of finite orders, RIMS Kokyuroku, 1893 (2014), 57-66.
14Dinh T. Hoa, Du T. H. Binh, Hồ Minh Toàn, On some inequalities with matrix means, RIMS Kokyuroku, 1893 (2014), 67-71.
15Dinh Trung Hoa, Hồ Minh Toàn, Hiroyuki Osaka, The linear span of projections in AH algebras and for inclusions of C∗-algebras. Abstract and Applied Analysis 2013, Art. ID 204319, 12 pp, Scopus.
16Dinh Trung Hoa, H. Osaka, Hồ Minh Toàn, On generalized powers-stormer’s inequality,  Linear Algebra and Its Application, 438 (2013), 242 -- 249, SCI(-E); Scopus.
17Hồ Minh Toàn, Classification of certain inductive limit type actions on approximate interval algebras, Journal of the Ramanujan Mathematical Society 25 (2010), 329 -- 343, SCI(-E); Scopus.
18George A. Elliott, Hồ Minh Toàn, Andrew S. Toms, A class of simple $C*-$-algebras with stable rank one, J. Funct. Anal. 256 (2009), 307-322.
19Hồ Minh Toàn, On the property SP of certain AH algebras. C. R. Math. Acad. Sci. Soc. R. Can. 29 (2007), 81–86.
Tiền ấn phẩm
1IMH20231001, Du Thu Trang, Hồ Minh Toàn, Hoang Phi Dung, Representation of positive polynomials on a generalized strip and its application to polynomial optimization