Hồ Minh Toàn


TS. NCV

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Đại số toán tử, Giải tích ma trận, Bài toán Moment.


Liên hệ
Phòng làm việc: 105, Nhà A5
Điện thoại: +84 (0)4 37563474 /106
Email: hmtoan AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Qúa trình đào tạo

  • Cử nhân năm 1996, ĐH Quy Nhơn
  • Bảo vệ Luận án Tiến sĩ  tại Đại hoc Toronto, Canada năm 2006


Quá trình công tác

 

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

 

Danh sách gần đây
1Hồ Minh Toàn, Hà Huy Vui, Positive polynomials on nondegenerate basic semi-algebraic sets, Advances in Geometry, 16 (2016), 497-510.
2Dinh Trung Hoa, Du Thi Hoa Binh, Hồ Minh Toàn, On some matrix mean inequalities with Kantorovich constant, Scientiae Mathematicae Japonicae (2015) (In Editione Electronica).
3Hồ Minh Toàn, Dinh T. Hoa, Hiroyuki Osaka, Interpolation classes and matrix means. Banach J. Math. Anal. 9 (2015), 140-152.
4Dinh T. Hoa, Hồ Minh Toàn, Hiroyuki Osaka, Matrix means of finite orders, RIMS Kokyuroku, 1893 (2014), 57-66.
5Dinh T. Hoa, Du T. H. Binh, Hồ Minh Toàn, On some inequalities with matrix means, RIMS Kokyuroku, 1893 (2014), 67-71.
6Dinh Trung Hoa, Hồ Minh Toàn, Hiroyuki Osaka, The linear span of projections in AH algebras and for inclusions of C∗-algebras. Abstr. Appl. Anal. 2013, Art. ID 204319, 12 pp.
7Dinh Trung Hoa, H. Osaka, Hồ Minh Toàn, On generalized powers-stormer’s inequality,  Linear Algebra and Its Application, 438 (2013), 242 -- 249.
8Hồ Minh Toàn, Classification of certain inductive limit type actions on approximate interval algebras, J. Ramanujan Math. Soc. 25 (2010), 329 -- 343.
9George A. Elliott, Hồ Minh Toàn, Andrew S. Toms, A class of simple $C*-$-algebras with stable rank one, J. Funct. Anal. 256 (2009), 307-322.
10Hồ Minh Toàn, On the property SP of certain AH algebras. C. R. Math. Acad. Sci. Soc. R. Can. 29 (2007), 81–86.
Tiền ấn phẩm
1IMH20180101, Dinh Trung Hoa, Hồ Minh Toàn, Pham Tien Son, A note on nondegenerate matrix polynomials.