Hồ Minh Toàn


TS. NCV

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Đại số toán tử, Giải tích ma trận, Bài toán Moment.


Liên hệ
Phòng làm việc: 105, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 /105
Email: hmtoan AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Qúa trình đào tạo

  • Cử nhân năm 1996, ĐH Quy Nhơn
  • Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Đại hoc Toronto, Canada năm 2006


Quá trình công tác


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Trung Hoa Dinh, Hồ Minh Toàn, Tiến Sơn Phạm, A Note on Nondegenerate Matrix Polynomials, Acta Mathematica Vietnamica, 43 (2018), 761–778, (Scopus).
2Hồ Minh Toàn, Hà Huy Vui, Positive polynomials on nondegenerate basic semi-algebraic sets, Advances in Geometry, 16 (2016), 497-510,SCI(-E); Scopus.
3Dinh Trung Hoa, Du Thi Hoa Binh, Hồ Minh Toàn, On some matrix mean inequalities with Kantorovich constant, Scientiae Mathematicae Japonicae (2015) (In Editione Electronica).
4Hồ Minh Toàn, Dinh T. Hoa, Hiroyuki Osaka, Interpolation classes and matrix means. Banach Journal of Mathematical Analysis, 9 (2015), 140-152, SCI(-E), Scopus.
5Dinh T. Hoa, Hồ Minh Toàn, Hiroyuki Osaka, Matrix means of finite orders, RIMS Kokyuroku, 1893 (2014), 57-66.
6Dinh T. Hoa, Du T. H. Binh, Hồ Minh Toàn, On some inequalities with matrix means, RIMS Kokyuroku, 1893 (2014), 67-71.
7Dinh Trung Hoa, Hồ Minh Toàn, Hiroyuki Osaka, The linear span of projections in AH algebras and for inclusions of C∗-algebras. Abstract and Applied Analysis 2013, Art. ID 204319, 12 pp, Scopus.
8Dinh Trung Hoa, H. Osaka, Hồ Minh Toàn, On generalized powers-stormer’s inequality,  Linear Algebra and Its Application, 438 (2013), 242 -- 249, SCI(-E); Scopus.
9Hồ Minh Toàn, Classification of certain inductive limit type actions on approximate interval algebras, Journal of the Ramanujan Mathematical Society 25 (2010), 329 -- 343, SCI(-E); Scopus.
10George A. Elliott, Hồ Minh Toàn, Andrew S. Toms, A class of simple $C*-$-algebras with stable rank one, J. Funct. Anal. 256 (2009), 307-322.
11Hồ Minh Toàn, On the property SP of certain AH algebras. C. R. Math. Acad. Sci. Soc. R. Can. 29 (2007), 81–86.
Tiền ấn phẩm
1IMH20181101, Du T. Trang, Hồ Minh Toàn, Polynomial Optimization on Some Unbounded Closed Semi-Algebraic Sets.
2IMH20180101, Dinh Trung Hoa, Hồ Minh Toàn, Pham Tien Son, A note on nondegenerate matrix polynomials.