Hồ Minh Toàn


TS. NCVC

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Đại số toán tử, Giải tích ma trận, Bài toán Moment.


Liên hệ
Phòng làm việc: 105, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 /105
Email: hmtoan AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Qúa trình đào tạo

  • Cử nhân năm 1996, ĐH Quy Nhơn
  • Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Đại hoc Toronto, Canada năm 2006


Quá trình công tác


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Vũ Thế Khôi, Hồ Minh Toàn, Metric properties of alternative fidelities, Quantum Information and Computation 22, No. 9&10 (2022) 790 - 799, (SCI-E, Scopus).
2Vũ Thế Khôi, Hồ Minh Toàn, On the surjectivity of certain word maps on SU(2), Journal of Algebra and Its Applications 21 (2022), 2250037, (SCI-E, Scopus).
3Du Thu Trang, Hồ Minh Toàn, Nguyễn Thị Hồng, Algebra of Polynomials Bounded on a Semi-algebraic Set [f≤r], Acta Mathematica Vietnamica, 46 (2021), pages 821–838, Scopus.
4Trung Hoa Dinh, Hồ Minh Toàn, Cong Trinh Le , Positivstellensätze for polynomial matrices, Positivity volume 25 (2021), pages 1295–1312, SCI-E, Scopus.
5Du Thi Thu Trang, Hồ Minh Toàn, Polynomial optimization on some unbounded closed semi-algebraic sets, Journal of Optimization Theory and Applications volume 183, pages 352–363(2019), (SCI-E, Scopus).
6Trung Hoa Dinh, Hồ Minh Toàn, Cong Trinh Le, Bich Khue Vo, Two trace inequalities for operator functions, Mathematical Inequalities and Applications, 22 (2019), 1021-1026, SCI(-E), Scopus.
7Trung Hoa Dinh, Hồ Minh Toàn, Tiến Sơn Phạm, A Note on Nondegenerate Matrix Polynomials, Acta Mathematica Vietnamica, 43 (2018), 761–778, (Scopus).
8Hồ Minh Toàn, Hà Huy Vui, Positive polynomials on nondegenerate basic semi-algebraic sets, Advances in Geometry, 16 (2016), 497-510,SCI(-E); Scopus.
9Dinh Trung Hoa, Du Thi Hoa Binh, Hồ Minh Toàn, On some matrix mean inequalities with Kantorovich constant, Scientiae Mathematicae Japonicae (2015) (In Editione Electronica).
10Hồ Minh Toàn, Dinh T. Hoa, Hiroyuki Osaka, Interpolation classes and matrix means. Banach Journal of Mathematical Analysis, 9 (2015), 140-152, SCI(-E), Scopus.
11Dinh T. Hoa, Hồ Minh Toàn, Hiroyuki Osaka, Matrix means of finite orders, RIMS Kokyuroku, 1893 (2014), 57-66.
12Dinh T. Hoa, Du T. H. Binh, Hồ Minh Toàn, On some inequalities with matrix means, RIMS Kokyuroku, 1893 (2014), 67-71.
13Dinh Trung Hoa, Hồ Minh Toàn, Hiroyuki Osaka, The linear span of projections in AH algebras and for inclusions of C∗-algebras. Abstract and Applied Analysis 2013, Art. ID 204319, 12 pp, Scopus.
14Dinh Trung Hoa, H. Osaka, Hồ Minh Toàn, On generalized powers-stormer’s inequality,  Linear Algebra and Its Application, 438 (2013), 242 -- 249, SCI(-E); Scopus.
15Hồ Minh Toàn, Classification of certain inductive limit type actions on approximate interval algebras, Journal of the Ramanujan Mathematical Society 25 (2010), 329 -- 343, SCI(-E); Scopus.
16George A. Elliott, Hồ Minh Toàn, Andrew S. Toms, A class of simple $C*-$-algebras with stable rank one, J. Funct. Anal. 256 (2009), 307-322.
17Hồ Minh Toàn, On the property SP of certain AH algebras. C. R. Math. Acad. Sci. Soc. R. Can. 29 (2007), 81–86.
Tiền ấn phẩm
1IMH20221102, Hồ Minh Toàn, Vũ Thế Khôi, Metrics induced by certain Hilbert-Schmidt fidelities on positive semi-definite matrices.