Nguyễn Tất Thắng


PGS. TS. NCVC

Phòng Hình học và tô-pô
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết kỳ dị, sắp xếp siêu phẳng


Liên hệ
Phòng làm việc: 103, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 / 103
Email: ntthang AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Nơi sinh: Phú Thọ

  • Đại học: 2005, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN,Hà Nội, Việt Nam
  • Tiến sĩ: 2011, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN Hà Nội, Việt Nam
  • 2022: Phó Giáo sư


Chuyên ngành:
Hình học – tô pô

Các lĩnh vực quan tâm: Hình học đại số, Bó Perverves, Lý thuyết kì dị, Tích phân motivic.


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Tất Thắng, Uniform stable radius and Milnor number for non-degenerate isolated complete intersection singularities, Manuscripta Mathematica volume 168 (2022), pages 571–589, (SCI-E, Scopus).
2Nguyễn Tất Thắng, Takahiro Saito, Kiyoshi Takeuchi, The bifurcation set of a rational function via Newton polytopes, Mathematische Zeitschrift, 298 (2021), pages 899–916, (SCI-E, Scopus).
3Lê Quý Thường, Nguyễn Tất Thắng, Contact loci, motivic Milnor fibers of nondegenerate singularities, Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, 96 (2020), 13-17, SCI(-E), Scopus.
4Nguyễn Tất Thắng, Phạm Phú Phát; Phạm Tiến-Sơn, Bifurcation Sets and Global Monodromies of Newton Nondegenerate Polynomials on Algebraic Sets, Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences, 55 (2019), 811-834, SCI(-E), Scopus.
5Thomas Hales, Mark Adams, Gertrud Bauer, Tat Dat Dang, John Harrison, Hoàng Lê Trường, Cezary Kaliszyk, Victor Magron, Sean Mclaughlin, Nguyễn Tất Thắng, Quang Truong Nguyen, Tobias Nipkow, Steven Obua, Joseph Pleso, Jason Rute, Alexey Solovyev, Tạ Thị Hoài An, Trần Nam Trung, Thi Diep Trieu, Josef Urban, Ky Vu, Roland Zumkeller, A formal proof of the Kepler onjecture, Forum of Mathematics, Pi, 5 (2017) 29 pages.
6Kazumasa Inaba, Masaharu Ishikawa, Masayuki Kawashima, Nguyễn Tất Thắng, On Innermost Circles of the Sets of Singular Values for Generic Deformations of Isolated Singularities, Acta Mathematica Vietnamica, 42 (2017), 237–247, Scopus.
7Kazumasa Inaba, Masaharu Ishikawa, Masayuki Kawashima, Nguyễn Tất Thắng, On linear deformations of Brieskorn singularities of two variables into generic maps, Tohoku Mathematical Journal, 69 (2017), 85-111, SCI(-E); Scopus.
8Nguyễn Tất Thắng, Admissibility of local systems for some classes of line arrangements. Canadian Mathematical Bulletin 57 (2014), 658–672, SCI(-E), Scopus.
9Nguyễn Tất Thắng, Bifurcation set, M-tameness, asymptotic critical values and Newton polyhedrons, Kodai Mathematical Journal, 36 (2013), 77-90, SCI(-E); Scopus.
10Nguyễn Tất Thắng, Generalized Broughton polynomials and characteristic varieties,  Mathematical Journal of the Ovidius University of Constantza, 21 (2013), 215-224.
11Nguyễn Tất Thắng, On the topology of rational functions in two complex variables,  Acta Math. Viet., 37, 171 -- 187 Scopus.
12Nguyễn Tất Thắng, Hà Huy Vui, On the topology of polynomial mappings from $\mathbb C^n$ to $\mathbb C^n-1$,  International Journal of Mathematics  22 (2011), 435 - 448, SCI(-E); Scopus.
13Hà Huy Vui, Nguyễn Tất Thắng, On the topology of polynomial functions on algebraic surfaces in $\Bbb C^n$. In: Singularities II, 61 - 67, Contemp. Math., 475, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008.
Tiền ấn phẩm
1IMH20220401, Nguyễn Tất Thắng, Kiyoshi Takeuchi, Meromorphic nearby cycle functors and monodromies of meromorphic functions.