Nguyễn Tất Thắng


TS. NCVC

Phòng Hình học và tô-pô
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết kỳ dị, sắp xếp siêu phẳng


Liên hệ
Phòng làm việc: 103, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 / 103
Email: ntthang AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Nơi sinh: Phú Thọ

  • Đại học: 2005, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN,Hà Nội, Việt Nam
  • Tiến sĩ: 2011, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN Hà Nội, Việt Nam


Chuyên ngành:
Hình học – tô pô

Các lĩnh vực quan tâm: Lý thuyết kỳ dị, sắp xếp siêu phẳng


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Thomas Hales, Mark Adams, Gertrud Bauer, Tat Dat Dang, John Harrison, Hoàng Lê Trường, Cezary Kaliszyk, Victor Magron, Sean Mclaughlin, Nguyễn Tất Thắng, Quang Truong Nguyen, Tobias Nipkow, Steven Obua, Joseph Pleso, Jason Rute, Alexey Solovyev, Tạ Thị Hoài An, Trần Nam Trung, Thi Diep Trieu, Josef Urban, Ky Vu, Roland Zumkeller, A formal proof of the Kepler onjecture, Forum of Mathematics, Pi, 5 (2017) 29 pages.
2Kazumasa Inaba, Masaharu Ishikawa, Masayuki Kawashima, Nguyễn Tất Thắng, On Innermost Circles of the Sets of Singular Values for Generic Deformations of Isolated Singularities, Acta Mathematica Vietnamica, 42 (2017), 237–247, Scopus.
3Kazumasa Inaba, Masaharu Ishikawa, Masayuki Kawashima, Nguyễn Tất Thắng, On linear deformations of Brieskorn singularities of two variables into generic maps, Tohoku Mathematical Journal, 69 (2017), 85-111, SCI(-E); Scopus.
4Nguyễn Tất Thắng, Admissibility of local systems for some classes of line arrangements. Canadian Mathematical Bulletin 57 (2014), 658–672, SCI(-E), Scopus.
5Nguyễn Tất Thắng, Bifurcation set, M-tameness, asymptotic critical values and Newton polyhedrons, Kodai Mathematical Journal, 36 (2013), 77-90, SCI(-E); Scopus.
6Nguyễn Tất Thắng, Generalized Broughton polynomials and characteristic varieties,  Mathematical Journal of the Ovidius University of Constantza, 21 (2013), 215-224.
7Nguyễn Tất Thắng, On the topology of rational functions in two complex variables,  Acta Math. Viet., 37, 171 -- 187 Scopus.
8Nguyễn Tất Thắng, Hà Huy Vui, On the topology of polynomial mappings from $\mathbb C^n$ to $\mathbb C^n-1$,  International Journal of Mathematics  22 (2011), 435 - 448, SCI(-E); Scopus.
9Hà Huy Vui, Nguyễn Tất Thắng, On the topology of polynomial functions on algebraic surfaces in $\Bbb C^n$. In: Singularities II, 61 - 67, Contemp. Math., 475, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008.