Nguyễn Xuân Tấn


GS. TSKH. NCVCC

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Giải tích, Giải tích đa trị, Lý thuyết rẽ nhánh, Tối ưu không trơn, Tối ưu đa mục tiêu


Liên hệ
Phòng làm việc: 509, Nhà A6
Điện thoại: +84 (0)24 38361121/509
Email: nxtan AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Qúa trình đào tạo

1968 -1974 : Học tại đại học Karl Praha Tiệp Khắc
1983 : Nhận bằng tiến sĩ tại Viện hàn lâm CHDC Đức
1987: Nhận bằng tiến sĩ khoa học tại Viện hàn lâm, CHDC Đức
1997 : Được phong học hàm Phó giáo sư
2007: Được phong học hàm giáo sư

Quá trình công tác

1975-nay: Cán bộ nghiên cứu Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Xuân Tấn, Nguyen Quynh Hoa, Nguyen Ba Minh, Quasi-equilibrium problems and fixed point theorems of the sum of separately l.s.c and u.s.c mappings, Minimax Theory and Applications 5 No. 1 (2020), 1-16.
2Truong Thi Thuy Duong, Nguyễn Xuân Tấn, Quasi-Intersection Problems and Fixed Point Theorems Concerning Separately Scalar Weakly l.s.c and u.s.c Mappings, Acta Mathematica Vietnamica volume 45 (2020), pages 311–328, Scopus.
3Nguyễn Xuân Tấn, Nguyen Quynh Hoa, Nguyen Ba Minh, Quasi-Equilibrium Problems and Fixed Point Theorems of the Sum of l.s.c. and u.s.c. Mappings, Minimax Theory and its Applications, 3 (2018), 57 -72, Scopus.
4Nguyễn Xuân Tấn, Quasi-equilibrium problems and fixed point theorems of separately l.s.c and u.s.c mappings, Numerical Functional Analysis and Optimization, 39 (2018), 233-255, SCI(-E); Scopus.
5Nguyễn Xuân Tấn, Nguyen Quynh Hoa, Quasi-equilibrium Problems and Fixed Point Theorems of the Product Mapping of Lower and Upper Semicontinuous Mappings, Journal of Advances in Applied Mathematics, 2 (2017), 89-100.
6Nguyễn Xuân Tấn, Nguyen Quynh Hoa, Quasi-equilibrium problems and fixed point theorems of l.s.c mappings, Advance in Nonlinear Variational Inequalities 19 (2016), 52-63.
7Nguyen Thi Quynh Anh, Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of solutions to mixed Pareto quasivariational inclusion problems. Adv. Nonlinear Var. Inequal. 16 (2013), 1–22.
8Nguyễn Xuân Tấn, Truong Thi Thuy Duong, On the existence of solutions to generalized quasi-equilibrium problems,  Journal of Global Optimization, 52 (2012), 711 -- 728, SCI(-E); Scopus.
9Nguyễn Xuân Tấn, Bui The Hung, On the existence of solutions to Pareto and weak quasivariational inclusion problems, Adv. Nonlinear Var. Inequal, 15 (2012), 1 -- 16, Scopus.
10Nguyễn Xuân Tấn, B. T. Hung, On the existence of solutions to generalized quasi-equilibrium problems,  Advances in Nonlinear Variational Inequalities  14 (2011), 1 - 16, Scopus.
11Nguyễn Xuân Tấn, T. T. T. Duong, On the existence of solutions to generalized quasi-equilibrium problems of type II and related problems, Acta Mathematica Vietnamica 36 (2011), 231 -- 248 , Scopus.
12Nguyễn Xuân Tấn, N. T. Q. Anh, Generalized quasi-equilibrium problems of type II and their applications, Vietnam Journal of Mathematics 39 (2011), 191 -216, Scopus.
13Nguyễn Xuân Tấn, T. T. T. Duong, On the generalized quasi-equilibrium problem of type I and related problem,  Advances in Nonlinear Variational Inequalities  13 (2010), 29 - 47.
14Nguyễn Xuân Tấn, L.-J. Lin, Quasi-equilibrium inclusion problems of the Blum-Oettli type and related problems, In: Optimization and Optimal Control, Springer Optimization and Its Applications 2010, 05-119  2010.
15Nguyễn Xuân Tấn, T. T. T. Duong, On the generalized quasi-equilibrium problem of type I and related problems, Advances in Nonlinear Variational Inequalities 13 (2010), 29 -- 47, Scopus.
16Nguyễn Xuân Tấn, Lin Lai Jiu, Quasi-equilibrium inclusion problems of the Blum-Oettli type and related problems, Acta Math. Vietnamica, 34 (2009), 111-123.
17Lai-Jiu Lin, Nguyễn Xuân Tấn, On quasivariational inclusion problems of type I and related problems, J. Global Optim. 39 (2007), 393 - 407.
18N. B. Minh, Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of solutions of quasi-equilibrium problems with constraints, Math. Methods Oper. Res. 64 (2006), 17 - 31.
19Lai-Jiu Lin, Nguyễn Xuân Tấn, On systems of quasivariational inclusion problems of type I and related problems, Vietnam J. Math. 34 (2006), 423 - 440.
20Nguyễn Xuân Tấn, Nguyen Ba Minh, On the existence of solutions of quasivariational inclusion problems of Stampacchia, Adv. Nonlinear Var. Inequal. 8 (2005), 1 - 16.
21Dinh The Luc, Nguyễn Xuân Tấn, Existence conditions in varation inclusions with constraints. Optimization 53 (2004), 505 - 515.
22Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of solutions of quasivariational inclusion problems, J. Optim. Theory Appl. 123 (2004), 619 - 638.
23Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of solution to systems of vector quasi-optimization problems, Math. Meth. Oper. Res. 60 (2004), 53 - 71.
24Nguyen Ba Minh, Nguyễn Xuân Tấn, On the C-Lipschitz continuities and C-approximations of multivalued mappings. Vietnam J. Math. 30 (2002), 343 - 363.
25Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of solutions of equilibrium and quasi-equilibrium problems. In: Optimization in economics, finance and industry (Verona, 2001), 61 - 82, Datanova, Milan, 2002
26Nguyen Ba Minh, Nguyễn Xuân Tấn, On the continuity of vector convex multivalued functions. Acta Math. Vietnam. 27 (2002) 13 - 25.
27Angelo Guerraggio, Nguyễn Xuân Tấn, On general vector quasi-optimization problems. Math. Methods Oper. Res. 55 (2002), 347 - 358.
28Nguyen Ba Minh, Nguyễn Xuân Tấn, Some sufficient conditions for the existence of equilibrium points concerning multivalued mappings. Vietnam J. Math. 28 (2000), N0 4, 295 - 310.
29Nguyễn Xuân Tấn, Phan Nhat Tinh, On conjugate maps and directional derivatives of convex vector functions. Acta Math. Vietnam. 25 (2000), 315 - 345.
30Nguyễn Xuân Tấn, P. N. Tinh, On the existence of equilibrium points of vector functions. Numer. Funct. Anal. Optim. 19 (1998), 141 - 156.
31Phan Nhat Tinh, Dinh The Luc, Nguyễn Xuân Tấn, Subdifferential characterizations of quasiconvex and convex vector functions. Vietnam J. Math. 26 (1998), 53 - 69.
32Dinh The Luc, Nguyễn Xuân Tấn, Phan Nhat Tinh, Convex vector functions and their subdifferentials. Acta Math. Vietnam. 23 (1998), 107 - 127.
33 D. T. Luc, Pham Huy Dien, Nguyễn Xuân Tấn, Tạ Duy Phượng, Giải tích toán học - các nguyên lý cơ bản & tính toán thực hành. NXB Giáo dục, Hanoi, 1998 (in Vietnamese).
34K. Schneider, Nguyễn Xuân Tấn, Some results on reduction principle for bifurcation and Hopf bifurcation of equations concerning Lipschitz continouos mappings, Acta Math. Vietnam. 22 (1997), 427 - 465.
35Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation and Hopf bifurcation at multiple eigenvalues for equations with Lipchitz mappings. Acta Math. Vietnam. 20 (1995), 279 - 311.
36Nguyễn Xuân Tấn, P. N. V. Tu, Some new Hopf bifurcation theorems at simple eigenvalues. Appl. Anal. 53 (1994), 197 - 220.
37Nguyễn Xuân Tấn, Some bifurcation results and their applications to axisymmetric buckled states of a thin spherical shell. Math. Methods in Appl. Sci. 16 (1993), 13 - 33.
38Nguyễn Xuân Tấn, Birfucation from the essential spectrum of equations in Banach spaces. Tạp chí Toán học 21 (1993), 63 - 68.
39Nguyễn Xuân Tấn, Hopf bifurcation at a double eigenvalues. Acta Math. Vietnam. 18 (1993), 107 - 125.
40Nguyễn Xuân Tấn, Local bifurcation from characteristic values with finite multiplicity and its application to axisymmetric buckled states of a thin spherical shell. Appl. Anal. 46 (1992), 259–286.
41Nashed. M. Z, Nguyễn Xuân Tấn, Nontrivial solution from simple eigenvalues and their stability. Diff. Integ. Equations 5 (1992), 495 - 508.
42Nguyễn Xuân Tấn, N.W. Bazley, On the primary and secondary bifurcation of equation involving scalar nonlinearities. Numer. Funct. Anal. Optim. 123 (1992), 355 - 367.
43N. W. Bazley, Nguyễn Xuân Tấn, On the primary and secondary bifurcations of equations involving scalar nonlinearities. Inter. Series of Numer. Math. 97 (1991), 53 - 57.
44Nguyễn Xuân Tấn, A combination method for local bifurcation from characteristic values with finite multiplicity. Math. Nachr. 152 (1991), 189 - 202.
45Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation from characteristic values with finite multiplicity and applications to partial differential equation. Acta Math. Vietnam. 15 (1990), 99 - 122.
46Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation points of equations involving multi-linear functions with applications to elliptic differential equations. Numer. Funct. Anal. Optim. 11 (1990), 181 - 199.
47Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation problems for equations involving Lipschitz continuous mappings. J. Math. Anal. Appl. 153 (1990), 22 - 42.
48Nguyễn Xuân Tấn, An iteration method for bifurcation problems involving Fredholm mapping. Math. Nachr. 148 (1990), 209 - 228.
49Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation from degenerate solutions for equations involving Lipschitz continuous mappings. Numer. Funct. Anal. Optim. 10 (1989), 787 - 805.
50Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation points of equations involving scalar nonlinear mappings in Banach spaces. Numer. Funct. Anal. Optim. 10 (1989), 1039 - 1052.
51Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation from characteristic values for equations concerning Fredholm mappings with applications to partial differential equations II. Application. Math. Nachr. 139 (1988), 7 - 25.
52Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation from characteristic values for equations concerning Fredholm mappings with applications to partial differential equations I. Theory. Math. Nachr. 137 (1988), 175 - 196.
53Nguyễn Xuân Tấn, An analytical study of bifurcation problems for equations involving Fredholm mappings. Proc. of the Royal Soc. of Edinburgh 110 (1988), 199 - 225.
54Nguyễn Xuân Tấn, Einige Beitrọge zur Bifurkationstheorie. Dr. Sc. Thesis, Berlin, 1987.
55Nguyễn Xuân Tấn, An analytical approach to bifurcation problems with applications to partial differential equations. Math. Nachr. 131 (1987), 251 - 285.
56Nguyễn Xuân Tấn, Some applications of degree theory to bifurcation problems. Z. Anal. Anwendungen 4 (1986), 347 - 366.
57Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of positive eigenvalues for a triplet of nonlinear and noncompact mappings. Math. Nachr. 128 (1986), 181 - 196.
58Nguyễn Xuân Tấn, Generalized probabilistic metric space and fixed point theorems. Math. Nachr. 126 (1986), 205 - 218.
59Nguyễn Xuân Tấn, Measurable solution of mathematical programming problems. Math. Nachr. 126 (1986), 275 - 279.
60Nguyễn Xuân Tấn, Randon quasivariational inequality. Math. Nachr. 125 (1986), 319 - 328.
61Nguyễn Xuân Tấn, Banach-Steinhaus principle for convex multivalued mappings. Math. Nachr. 126 (1986), 45 - 54.
62Nguyễn Xuân Tấn, Quasivariational inequality in topological linear locally convex Hausdorff spaces. Math. Nachr. 122 (1985), 231 - 245.
63Nguyễn Xuân Tấn, Some results on multivalued analysis and its applications. Ph.D. Thesis, Berlin, 1983.
64Nguyễn Xuân Tấn, On the continuity of multivalued mappings and the stability of fixed points. Acta Math. Vietnam. 7 (1982), 201 - 205.
65Nguyễn Xuân Tấn, Banach-Steinhaus theorems for multivalued mappings. Math. Nachr., 102 (1981), 157 - 169.
66Nguyễn Xuân Tấn, Some fixed point theorems for multivalued mappings. Acta Math. Vietnam. 5 (1980), 100 - 105.
67Nguyễn Xuân Tấn, Dinh The Luc, Banach-Steinhaus theorem for multivalued mappings. Acta Math. Vietnam. 5 (1980), 161 - 168.