Nguyễn Xuân Tấn


GS. TSKH. NCVCC

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Giải tích, Giải tích đa trị, Lý thuyết rẽ nhánh, Tối ưu không trơn, Tối ưu đa mục tiêu


Liên hệ
Phòng làm việc: 509, Nhà A6
Điện thoại: +84 (0)24 38361121/509
Email: nxtan AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Qúa trình đào tạo

1968 -1974 : Học tại đại học Karl Praha Tiệp Khắc
1983 : Nhận bằng tiến sĩ tại Viện hàn lâm CHDC Đức
1987: Nhận bằng tiến sĩ khoa học tại Viện hàn lâm, CHDC Đức
1997 : Được phong học hàm Phó giáo sư
2007: Được phong học hàm giáo sư

Quá trình công tác

1975-nay: Cán bộ nghiên cứu Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Xuân Tấn, Quasi-equilibrium problems and fixed point theorems of separately l.s.c and u.s.c mappings, Numerical Functional Analysis and Optimization, 39 (2018), 233-255.
2Nguyễn Xuân Tấn, Nguyen Quynh Hoa, Quasi-equilibrium Problems and Fixed Point Theorems of the Product Mapping of Lower and Upper Semicontinuous Mappings, Journal of Advances in Applied Mathematics, 2 (2017), 89-100.
3Nguyễn Xuân Tấn, Nguyen Quynh Hoa, Quasi-equilibrium problems and fixed point theorems of l.s.c mappings, Advance in Nonlinear Variational Inequalities 19 (2016), 52-63.
4Nguyen Thi Quynh Anh, Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of solutions to mixed Pareto quasivariational inclusion problems. Adv. Nonlinear Var. Inequal. 16 (2013), 1–22.
5Nguyễn Xuân Tấn, Truong Thi Thuy Duong, On the existence of solutions to generalized quasi-equilibrium problems,  J. Glob. Optim., 52 (2012), 711 -- 728.
6Nguyễn Xuân Tấn, Bui The Hung, On the existence of solutions to Pareto and weak quasivariational inclusion problems, Adv. Nonlinear Var. Inequal, 15 (2012), 1 -- 16.
7Nguyễn Xuân Tấn, B. T. Hung, On the existence of solutions to generalized quasi-equilibrium problems,  Advances in Nonlinear Variational Inequalities  14 (2011), 1 - 16.
8Nguyễn Xuân Tấn, T. T. T. Duong, On the existence of solutions to generalized quasi-equilibrium problems of type II and related problemsActa Math. Vietnamica  36 (2011), 231 -- 248.
9Nguyễn Xuân Tấn, N. T. Q. Anh, Generalized quasi-equilibrium problems of type II and their applications,  Vietnam Journal of Math.  39 (2011), 191 -216.
10Nguyễn Xuân Tấn, T. T. T. Duong, On the generalized quasi-equilibrium problem of type I and related problem,  Advances in Nonlinear Variational Inequalities  13 (2010), 29 - 47.
11Nguyễn Xuân Tấn, L.-J. Lin, Quasi-equilibrium inclusion problems of the Blum-Oettli type and related problems, In: Optimization and Optimal Control, Springer Optimization and Its Applications 2010, 05-119  2010.
12Nguyễn Xuân Tấn, T. T. T. Duong, On the generalized quasi-equilibrium problem of type I and related problems, Advances in Nonlinear Variational Inequalities 13 (2010), 29 -- 47.
13Nguyễn Xuân Tấn, Lin Lai Jiu, Quasi-equilibrium inclusion problems of the Blum-Oettli type and related problems, Acta Math. Vietnamica, 34 (2009), 111-123.
14Lai-Jiu Lin, Nguyễn Xuân Tấn, On quasivariational inclusion problems of type I and related problems, J. Global Optim. 39 (2007), 393 - 407.
15N. B. Minh, Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of solutions of quasi-equilibrium problems with constraints, Math. Methods Oper. Res. 64 (2006), 17 - 31.
16Lai-Jiu Lin, Nguyễn Xuân Tấn, On systems of quasivariational inclusion problems of type I and related problems, Vietnam J. Math. 34 (2006), 423 - 440.
17Nguyễn Xuân Tấn, Nguyen Ba Minh, On the existence of solutions of quasivariational inclusion problems of Stampacchia, Adv. Nonlinear Var. Inequal. 8 (2005), 1 - 16.
18Dinh The Luc, Nguyễn Xuân Tấn, Existence conditions in varation inclusions with constraints. Optimization 53 (2004), 505 - 515.
19Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of solutions of quasivariational inclusion problems, J. Optim. Theory Appl. 123 (2004), 619 - 638.
20Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of solution to systems of vector quasi-optimization problems, Math. Meth. Oper. Res. 60 (2004), 53 - 71.
21Nguyen Ba Minh, Nguyễn Xuân Tấn, On the C-Lipschitz continuities and C-approximations of multivalued mappings. Vietnam J. Math. 30 (2002), 343 - 363.
22Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of solutions of equilibrium and quasi-equilibrium problems. In: Optimization in economics, finance and industry (Verona, 2001), 61 - 82, Datanova, Milan, 2002
23Nguyen Ba Minh, Nguyễn Xuân Tấn, On the continuity of vector convex multivalued functions. Acta Math. Vietnam. 27 (2002) 13 - 25.
24Angelo Guerraggio, Nguyễn Xuân Tấn, On general vector quasi-optimization problems. Math. Methods Oper. Res. 55 (2002), 347 - 358.
25Nguyen Ba Minh, Nguyễn Xuân Tấn, Some sufficient conditions for the existence of equilibrium points concerning multivalued mappings. Vietnam J. Math. 28 (2000), N0 4, 295 - 310.
26Nguyễn Xuân Tấn, Phan Nhat Tinh, On conjugate maps and directional derivatives of convex vector functions. Acta Math. Vietnam. 25 (2000), 315 - 345.
27Nguyễn Xuân Tấn, P. N. Tinh, On the existence of equilibrium points of vector functions. Numer. Funct. Anal. Optim. 19 (1998), 141 - 156.
28Phan Nhat Tinh, Dinh The Luc, Nguyễn Xuân Tấn, Subdifferential characterizations of quasiconvex and convex vector functions. Vietnam J. Math. 26 (1998), 53 - 69.
29Dinh The Luc, Nguyễn Xuân Tấn, Phan Nhat Tinh, Convex vector functions and their subdifferentials. Acta Math. Vietnam. 23 (1998), 107 - 127.
30 D. T. Luc, Pham Huy Dien, Nguyễn Xuân Tấn, Tạ Duy Phượng, Giải tích toán học - các nguyên lý cơ bản & tính toán thực hành. NXB Giáo dục, Hanoi, 1998 (in Vietnamese).
31K. Schneider, Nguyễn Xuân Tấn, Some results on reduction principle for bifurcation and Hopf bifurcation of equations concerning Lipschitz continouos mappings, Acta Math. Vietnam. 22 (1997), 427 - 465.
32Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation and Hopf bifurcation at multiple eigenvalues for equations with Lipchitz mappings. Acta Math. Vietnam. 20 (1995), 279 - 311.
33Nguyễn Xuân Tấn, P. N. V. Tu, Some new Hopf bifurcation theorems at simple eigenvalues. Appl. Anal. 53 (1994), 197 - 220.
34Nguyễn Xuân Tấn, Some bifurcation results and their applications to axisymmetric buckled states of a thin spherical shell. Math. Methods in Appl. Sci. 16 (1993), 13 - 33.
35Nguyễn Xuân Tấn, Birfucation from the essential spectrum of equations in Banach spaces. Tạp chí Toán học 21 (1993), 63 - 68.
36Nguyễn Xuân Tấn, Hopf bifurcation at a double eigenvalues. Acta Math. Vietnam. 18 (1993), 107 - 125.
37Nguyễn Xuân Tấn, Local bifurcation from characteristic values with finite multiplicity and its application to axisymmetric buckled states of a thin spherical shell. Appl. Anal. 46 (1992), 259–286.
38Nashed. M. Z, Nguyễn Xuân Tấn, Nontrivial solution from simple eigenvalues and their stability. Diff. Integ. Equations 5 (1992), 495 - 508.
39Nguyễn Xuân Tấn, N.W. Bazley, On the primary and secondary bifurcation of equation involving scalar nonlinearities. Numer. Funct. Anal. Optim. 123 (1992), 355 - 367.
40N. W. Bazley, Nguyễn Xuân Tấn, On the primary and secondary bifurcations of equations involving scalar nonlinearities. Inter. Series of Numer. Math. 97 (1991), 53 - 57.
41Nguyễn Xuân Tấn, A combination method for local bifurcation from characteristic values with finite multiplicity. Math. Nachr. 152 (1991), 189 - 202.
42Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation from characteristic values with finite multiplicity and applications to partial differential equation. Acta Math. Vietnam. 15 (1990), 99 - 122.
43Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation points of equations involving multi-linear functions with applications to elliptic differential equations. Numer. Funct. Anal. Optim. 11 (1990), 181 - 199.
44Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation problems for equations involving Lipschitz continuous mappings. J. Math. Anal. Appl. 153 (1990), 22 - 42.
45Nguyễn Xuân Tấn, An iteration method for bifurcation problems involving Fredholm mapping. Math. Nachr. 148 (1990), 209 - 228.
46Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation from degenerate solutions for equations involving Lipschitz continuous mappings. Numer. Funct. Anal. Optim. 10 (1989), 787 - 805.
47Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation points of equations involving scalar nonlinear mappings in Banach spaces. Numer. Funct. Anal. Optim. 10 (1989), 1039 - 1052.
48Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation from characteristic values for equations concerning Fredholm mappings with applications to partial differential equations II. Application. Math. Nachr. 139 (1988), 7 - 25.
49Nguyễn Xuân Tấn, Bifurcation from characteristic values for equations concerning Fredholm mappings with applications to partial differential equations I. Theory. Math. Nachr. 137 (1988), 175 - 196.
50Nguyễn Xuân Tấn, An analytical study of bifurcation problems for equations involving Fredholm mappings. Proc. of the Royal Soc. of Edinburgh 110 (1988), 199 - 225.
51Nguyễn Xuân Tấn, Einige Beitrọge zur Bifurkationstheorie. Dr. Sc. Thesis, Berlin, 1987.
52Nguyễn Xuân Tấn, An analytical approach to bifurcation problems with applications to partial differential equations. Math. Nachr. 131 (1987), 251 - 285.
53Nguyễn Xuân Tấn, Some applications of degree theory to bifurcation problems. Z. Anal. Anwendungen 4 (1986), 347 - 366.
54Nguyễn Xuân Tấn, On the existence of positive eigenvalues for a triplet of nonlinear and noncompact mappings. Math. Nachr. 128 (1986), 181 - 196.
55Nguyễn Xuân Tấn, Generalized probabilistic metric space and fixed point theorems. Math. Nachr. 126 (1986), 205 - 218.
56Nguyễn Xuân Tấn, Measurable solution of mathematical programming problems. Math. Nachr. 126 (1986), 275 - 279.
57Nguyễn Xuân Tấn, Randon quasivariational inequality. Math. Nachr. 125 (1986), 319 - 328.
58Nguyễn Xuân Tấn, Banach-Steinhaus principle for convex multivalued mappings. Math. Nachr. 126 (1986), 45 - 54.
59Nguyễn Xuân Tấn, Quasivariational inequality in topological linear locally convex Hausdorff spaces. Math. Nachr. 122 (1985), 231 - 245.
60Nguyễn Xuân Tấn, Some results on multivalued analysis and its applications. Ph.D. Thesis, Berlin, 1983.
61Nguyễn Xuân Tấn, On the continuity of multivalued mappings and the stability of fixed points. Acta Math. Vietnam. 7 (1982), 201 - 205.
62Nguyễn Xuân Tấn, Banach-Steinhaus theorems for multivalued mappings. Math. Nachr., 102 (1981), 157 - 169.
63Nguyễn Xuân Tấn, Some fixed point theorems for multivalued mappings. Acta Math. Vietnam. 5 (1980), 100 - 105.
64Nguyễn Xuân Tấn, Dinh The Luc, Banach-Steinhaus theorem for multivalued mappings. Acta Math. Vietnam. 5 (1980), 161 - 168.