Nguyễn Duy Tân


TS. NCV

Phòng Lý thuyết số
Hướng nghiên cứu: Đối đồng điều nhóm luỹ đơn, bài toán nhúng trường


Liên hệ
Phòng làm việc: 307, Nhà A5
Điện thoại: +84 (0)4 37563474 / 154
Email: duytan AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: http://vie.math.ac.vn/~duytan/

Lý lịch khoa học

Năm sinh:1981
Nơi sinh: Vĩnh Phúc, Việt Nam

  • Đại học: 2003, Hệ dào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội,  Việt Nam.
  • Tiến sĩ: 2008, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Chuyên ngành: Lý thuyết Galois, đối đồng điều Galois

Các vị trí công tác đã qua:

  • 08/2003 - nay: Nghiên cứu viên, Viện Toán học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • 04/2009 - 03/2011: Thực tập sau tiến sĩ, ĐH Duisburg-Essen, Essen, CHLB Đức
  • 09/2012 – 08/2014: Thực tập sau tiến sĩ, ĐH Tây Ontario, London, bang Ontario, Canada


Các lĩnh vực quan tâm: Đại số, lý thuyết số


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Duy Tân, Special unipotent groups are split, Journal of Pure and Applied Algebra, 222 (2018), 2465-2469, SCI(-E); Scopus.
2Ján Mináč, Nguyễn Duy Tân, Counting Galois U_4(F_p)-extensions using Massey products, Journal of Number Theory, 176 (2017), 76–112, SCI(-E); Scopus.
3Masoud Ataei, Jan Mináč, Nguyễn Duy Tân, Description of Galois unipotent extensions, Journal of Algebra 471 (2017), 193-219, SCI(-E); Scopus.
4Ján Mináč, Nguyễn Duy Tân, Construction of unipotent Galois extensions and Massey products, Advances in Mathematics 304 (2017), 1021-1054, SCI(-E); Scopus.
5Ján Mináč, Nguyễn Duy Tân, Triple Massey products and Galois theory, Journal of the European Mathematical Society 19 (2017), 255–284, SCI(-E); Scopus.
6Ján Mináč, Nguyễn Duy Tân, Triple Massey products vanish over all fields, Journal of the London Mathematical Society, 94 (2016), 909-932,SCI(-E); Scopus.
7Ján Mináč, Michael Rogelstad, Nguyễn Duy Tân, Dimensions of Zassenhaus filtration subquotients of some pro-p-groups, Israel Journal of Mathematics, 212 (2016), 825-855,SCI(-E); Scopus.
8Jan Minac, Nguyễn Duy Tân, Triple Massey products over global fields, Documenta Mathematica, 20 (2015), 1467-1480, SCI(-E); Scopus.
9Ján Mináč, Nguyễn Duy Tân, The kernel unipotent conjecture and the vanishing of Massey products for odd rigid fields, Advances in Mathematics, 273 (2015), 242–270, SCI(-E), Scopus.
10Nguyễn Duy Tân, Embedding problems with local conditions and the admissibility of finite groups, Israel Journal of Mathematics, 198 (2013), 229 - 242, SCI(-E); Scopus.
11Nguyễn Duy Tân, On the essential dimension of unipotent algebraic groups, Journal of Pure and Applied Algebra, 217 (2013), 432 - 448, SCI(-E); Scopus.
12Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Quốc Thắng, Galois cohomology of unipotent algebraic groups  and field extensions,  Communications in Algebra  39 (2011), 3923 - 3938, SCI(-E); Scopus.
13Nguyễn Duy Tân, L. Bary-Soroker, On $p$-embedding problems in characteristics $p$,  Journal of Pure and Applied Algebra  215 (2011), 2533 - 2537, preprint arXiv:1008.1879, SCI(-E); Scopus.
14Nguyễn Duy Tân, On Galois cohomology of unipotent algebraic groups over local fields,  Journal of Algebra  344 (2011), 47 - 59, preprint arXiv:0906.3702, SCI(-E); Scopus.
15Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, On the Galois and flat cohomology of unipotent algebraic groups over local and global function fields I, J. Algebra 319 (2008), 4288 - 4324.
16Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, On an analog of Serre's conjectures, Galois cohomology and defining equation of unipotent algebraic groups, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 83 (2007), 93 - 98.
17Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, On the Galois and flat cohomology of unipotent algebraic groups over non-perfect fields, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 81 (2005), 121 - 123.
18Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, On the surjectivity of localization maps for Galois cohomology of unipotent algebraic groups over fields. Comm.Algebra 32 (2004), 3169 - 3177.