Nguyễn Quỳnh Nga


TS. NCVC

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết khung


Liên hệ
Phòng làm việc: 213, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 Ext 213
Email: nqnga AT math.ac.vn

Nơi sinh: Hà Nội

Lý lịch khoa học

Qúa trình đào tạo
Tiến sĩ: 2008, Đại học Texas A&M, College Station, Mỹ
Các lĩnh vực quan tâm: Lý thuyết khung, sóng nhỏ

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Quỳnh Nga, Generalized variational inequalities for maximal monotone operators. Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, 52 (2021), no. 1, 96–104, SCI-E, Scopus.
2Nguyễn Quỳnh Nga, Some Results on Fusion Frames and g-Frames, Results in Mathematics, 2018, SCI(-E); Scopus.
3Nguyễn Quỳnh Nga, Generalized variational inequalities with generalized coercive conditions, Differential Equations, 53(2017), 1410-1412, SCI(-E); Scopus.
4Nguyễn Quỳnh Nga, J. Giol, L. Kovalev, D. Larson and J. E. Tener, Projections and idempotents with fixed diagonal and the homotopy problem for unit tight frames,  Operators and Matrices  5 (2011), 139 - 155, preprint arXiv:0906.0139, SCI(-E); Scopus.
5Nguyễn Quỳnh Nga, Set-valued nonlinear variational inequalities for H-monotone mappings in nonreflexive Banach spaces. Analysis: Theory, Methods & Applications, 52 (2003), 457 - 465.
6Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyen Minh Chuong, Some fixed point theorems for noncompact and weakly asymptotically regular set-valued mappings, Numer. Funct. Anal. Optim. 24 (2003), 895 - 905.
7Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyen Minh Chuong, On a multivalued nonlinear variational inequality. (Russian) Differ. Uravn. 37 (2001), N01, 128 - 129, 143; English transl.: Differ. Equ. 37 (2001), N01, 144 - 145.
Tiền ấn phẩm
1IMH20170701, Nguyễn Quỳnh Nga, Some results on Frames of subspaces and G-frames