Nguyễn Quỳnh Nga


TS. NCVC

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết khung


Liên hệ
Phòng làm việc: 213, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 Ext 213
Email: nqnga AT math.ac.vn

Nơi sinh: Hà Nội

Lý lịch khoa học

Qúa trình đào tạo
Tiến sĩ: 2008, Đại học Texas A&M, College Station, Mỹ
Các lĩnh vực quan tâm: Lý thuyết khung, sóng nhỏ

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Quỳnh Nga, Some Results on Fusion Frames and g-Frames, Results in Mathematics, 2018, SCI(-E); Scopus.
2Nguyễn Quỳnh Nga, Generalized variational inequalities with generalized coercive conditions, Differential Equations, 53(2017), 1410-1412, SCI(-E); Scopus.
3Nguyễn Quỳnh Nga, J. Giol, L. Kovalev, D. Larson and J. E. Tener, Projections and idempotents with fixed diagonal and the homotopy problem for unit tight frames,  Operators and Matrices  5 (2011), 139 - 155, preprint arXiv:0906.0139, SCI(-E); Scopus.
4Nguyễn Quỳnh Nga, Set-valued nonlinear variational inequalities for H-monotone mappings in nonreflexive Banach spaces. Analysis: Theory, Methods & Applications, 52 (2003), 457 - 465.
5Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Minh Chương, Some fixed point theorems for noncompact and weakly asymptotically regular set-valued mappings, Numer. Funct. Anal. Optim. 24 (2003), 895 - 905.
6Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Minh Chương, On a multivalued nonlinear variational inequality. (Russian) Differ. Uravn. 37 (2001), N01, 128 - 129, 143; English transl.: Differ. Equ. 37 (2001), N01, 144 - 145.
Tiền ấn phẩm
1IMH20170701, Nguyễn Quỳnh Nga, Some results on Frames of subspaces and G-frames