Trần Giang Nam


TS. NCV

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán


Liên hệ
Phòng làm việc: 102, Nhà A5
Điện thoại: +84 (0)4 37563474 Ext 102
Email: tgnam AT math.ac.vn

Năm sinh: 13/09/1982

Nơi sinh: Sen Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Lý lịch khoa học

  • Đại học: 2004, Trường Đại học Sư phạm Huế, Huế, Việt Nam
  • Tiến sĩ: 2011, Trường Đại học Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Chuyên ngành: Đại số

Các vị trí công tác đã qua:

  • 09/2014 – 02/2007: Giảng Viên Trường Đại học Sư phạm Huế
  • 03/2007 – 12/2012: Giảng Viên Trường Đại học Đồng Tháp
  • 01/2013 – Nay: Nghiên cứu Viên của Viện Toán học

Các lĩnh vực quan tâm: Đại số kết hợp và Đại số giao hoán

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Phạm Ngọc Ánh, Trần Giang Nam, Special irreducible representations of Leavitt path algebras, Advances in Mathematics Volume 377, 22 2021, 107483, (SCI-E, Scopus).
2Trần Giang Nam, Jens Zumbragel, On Steinberg algebras of Hausdorff ample groupoids over commutatitive semirings, Journal of Pure and Applied Algebra 225 (2021), 10654, SCI(-E); Scopus.
3Antonio Di Nola, Giacomo Lenzi, Trần Giang Nam, Ultramatricial algebras over commutative chain semirings and application to MV-algebras, Forum Mathematicum 32 (2020), 287-305(SCI(-E), Scopus).
4Gene Abrams, Trần Giang Nam, Corners of Leavitt path algebras of finite graphs are Leavitt path algebras, Journal of Algebra 547 (2020), 494--518, SCI(-E); Scopus.
5A. Di Nola, G. Lenzi, Trần Giang Nam, S. Vannucci, On injectivity of semimodules over additively idempotent division semirings and chain MV-semirings, Journal of Algebra, 538 (2019), 81 - 109, SCI-(E), Scopus.
6Trần Giang Nam, N. T. Phuc, The structure of Leavitt path algebras and the invariant basis number property, Journal of Pure and Applied Algebra 223 (2019), 4827-4856, SCI(-E); Scopus.
7Y. Katsov, Trần Giang Nam, J. Zumbragel, On congruence-semisimple semirings and $K_{0}$-group characterization of ultramatricial algebra over semifield, Journal of Algebra 508 (2018), 157-195, SCI(-E); Scopus.
8J. Y. Abuhlail, S. N. Il'in, Y. Katsov, Trần Giang Nam, Toward homological characterization of semirings by e-injective semimodules, Journal of Algebra and Its Applications, 16 (2018) 1850059 (24 papes), SCI(-E); Scopus.
9Y. Katsov, Trần Giang Nam, J. Zumbragel, Simpleness of Leavitt path algebras with coefficients in a commutative semirings, Semigroup Forum, 94 (2017), 481-499, SCI(-E); Scopus.
10V. Lopatkin, Trần Giang Nam, On the homological dimensions of Leavitt path algebras with coefficients in commutative rings, Journal of Algebra, 481 (2017), 273 - 292, SCI(-E); Scopus.
11S.N. Il'ina, Y. Katsov, Trần Giang Nam, Toward homological structure theory of semimodules: On semirings all of whose cyclic semimodules are projective, Journal of Algebra 476 (2017), 238 - 266, SCI(-E); Scopus.
12G. Abrams, Trần Giang Nam, N.T. Phuc, Leavitt path algebras having unbounded generating number, Journal of Pure and Applied Algebra, 221 (2017), 1322 - 1343, SCI(-E); Scopus.
13M. Johnson, Trần Giang Nam, P-injective semirings, semigroup rings and Leavitt path algebras, Communications in Algebra, 45 (2017), 1893 - 1906, SCI(-E); Scopus.
14 J. Y. Abuihlail, Y. Katsov, S. N. Il'in, Trần Giang Nam, On V-Semirings and Semirings all of whose Cyclic Semimodules are Injective, Communications in Algebra, Volume 43, 2015, 4632 - 4654, SCI(-E), Scopus.
15Y. Katsov, Trần Giang Nam, On radicals of semirings and related problems, Communications in Algebra, Volume 42, 2014, 5065-5099, SCI(-E); Scopus.
16Yefim Katsov, Trần Giang Nam, Jens Zumbrägel, On simpleness of semirings and complete semirings, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 13 (2014), SCI(-E); Scopus.
17Trần Giang Nam, Y. Katsov, Morita equivalence and homological characterization of semirings, Journal of Algebra and Its Applications, 10 (2011), 445 – 473, SCI(-E); Scopus.
18Y. Katsova, Trần Giang Nam, N. X. Tuyen, More on subtractive semirings: simpleness, perfectness and related problems, Communications in Algebra, 39 (2011), 4342 – 4356.
19Y. Katsov, Trần Giang Nam, N. X. Tuyen, On subtractive semisimple semirings, Algebra Colloquium, 16 (2009), 415 – 426.
20Nguyen Xuan Tuyen, Trần Giang Nam, On projective covers of semimodules in the category Λ-CSSMod and their applications. Southeast Asian Bull. Math. 31 (2007), 363–377.
21Nguyen Xuan Tuyen, Trần Giang Nam, On radicals of semirings. Southeast Asian Bull. Math. 31 (2007), 131–140.
Tiền ấn phẩm
1IMH20210301, Shigeru Kuroda, Trần Giang Nam, Anick type automorphisms and new irreducible representations of Leavitt path algebras, arXiv:2103.00698v1.
2Trần Giang Nam, Zerui Zhang, Lie Solvable Leavitt Path Algebras, Journal of Algebra and Its Applications.
3IMH20200801, R. Hazrat, Trần Giang Nam, Realizing ultragraph Leavitt path algebras as Steinberg algebras, preprint arXiv:2008.04668.
4Trần Giang Nam, Nguyen Dinh Nam, Purely infinite simple ultragraph Leavitt path algebras, to appear in Mediterranean Journal of Mathematics arXiv:2007.08144.
5Trần Giang Nam, Simple Lie algebras arising from Steinberg algebras of Hausdorff ample groupoids, arXiv:2006.06423.
6G. Abrams, M. Dokuchaev, Trần Giang Nam, Realizing corners of Leavitt path algebras as Steinberg algebras, with corresponding connections to graph $C^*$-algebras, preprint arXiv 1909.03964.