Trần Giang Nam


PGS. TS. NCV

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán


Liên hệ
Phòng làm việc: 114, Nhà A5
Điện thoại: +84 (0)4 37563474 Ext 114
Email: tgnam AT math.ac.vn

Năm sinh: 13/09/1982

Nơi sinh: Sen Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Lý lịch khoa học

  • Đại học: 2004, Trường Đại học Sư phạm Huế, Huế, Việt Nam
  • Tiến sĩ: 2011, Trường Đại học Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Phó Giáo sư: 2022

Chuyên ngành: Đại số

Giải thưởng và thành tích:

Các vị trí công tác đã qua:

  • 09/2014 – 02/2007: Giảng Viên Trường Đại học Sư phạm Huế
  • 03/2007 – 12/2012: Giảng Viên Trường Đại học Đồng Tháp
  • 01/2013 – Nay: Nghiên cứu Viên của Viện Toán học

Các lĩnh vực quan tâm: Đại số kết hợp và Đại số giao hoán

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Trần Giang Nam, Ashish K. Srivastava, Nguyen Thi Vien, Automorphisms of Leavitt path algebras: Zhang twist and irreducible representations, Journal of Algebra 654 (2024), 189-234, (SCI-E, Scopus).
2T. T. H. Duyen, D. Goncalves, Trần Giang Nam, On the ideals of ultragraph Leavitt path algebras, Algebras and Representation Theory 27 (2024), 77-113, (SCI-E, Scopus).
3Trần Giang Nam, N. T. Phuc, On Leavitt path algebras of Hopf graphs, Acta Mathematica Vietnamica 48 (2023), 533-549, (SCopus).
4Shigeru Kuroda, Trần Giang Nam, Anick type automorphisms and new irreducible representations of Leavitt path algebras, Journal of Noncommutative Geometry 17 (2023), 811-834, (SCI-E, Scopus).
5Nguyen Dinh Nam, Trần Giang Nam, On ultragraph Leavitt path algebras with finite Gelfand-Kirillov dimension, Communications in Algebra 51 (2023) 3671-3693, (SCI-E, Scopus).
6R. Hazrat, Trần Giang Nam, Realizing ultragraph Leavitt path algebras as Steinberg algebras, Journal of Pure and Applied Algebra 227 (2023) 107275,(SCI-E, Scopus).
7Trần Giang Nam, J. Zumbragel, Congruence-simplicity of Steinberg algebras of non-Hausdorff ample groupoids over semifileds, Journal of Pure and Applied Algebra, 227 (2023) 107207, (SCI-E, Scopus).
8Trần Giang Nam, Zerui Zhang, Lie solvable Leavitt path algebras, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 21, No. 10 (2022) 2250203 (12 pages), (SCI-E, Scopus).
9Trần Giang Nam, Simple Lie algebras arising from Steinberg algebras of Hausdorff ample groupoids, Journal of Algebra 595 (2022), 194 - 215, (SCI-E, Scopus).
10G. Abrams, M. Dokuchaev, Trần Giang Nam, Realizing corners of Leavitt path algebras as Steinberg algebras, with corresponding connections to graph C*-algebras, Journal of Algebra 593 (2022), 72 - 104, (SCI-E, Scopus).
11Trần Giang Nam, Nguyen Dinh Nam, Purely infinite simple ultragraph Leavitt path algebras, Mediterranean Journal of Mathematics 19: 7 (2022), (SCI-E, Scopus).
12Phạm Ngọc Ánh, Trần Giang Nam, Special irreducible representations of Leavitt path algebras, Advances in Mathematics Volume 377, 22 2021, 107483, (SCI-E, Scopus).
13Trần Giang Nam, Jens Zumbragel, On Steinberg algebras of Hausdorff ample groupoids over commutatitive semirings, Journal of Pure and Applied Algebra 225 (2021), 10654, SCI(-E); Scopus.
14Antonio Di Nola, Giacomo Lenzi, Trần Giang Nam, Ultramatricial algebras over commutative chain semirings and application to MV-algebras, Forum Mathematicum 32 (2020), 287-305(SCI(-E), Scopus).
15Gene Abrams, Trần Giang Nam, Corners of Leavitt path algebras of finite graphs are Leavitt path algebras, Journal of Algebra 547 (2020), 494--518, SCI(-E); Scopus.
16A. Di Nola, G. Lenzi, Trần Giang Nam, S. Vannucci, On injectivity of semimodules over additively idempotent division semirings and chain MV-semirings, Journal of Algebra, 538 (2019), 81 - 109, SCI-(E), Scopus.
17Trần Giang Nam, N. T. Phuc, The structure of Leavitt path algebras and the invariant basis number property, Journal of Pure and Applied Algebra 223 (2019), 4827-4856, SCI(-E); Scopus.
18Y. Katsov, Trần Giang Nam, J. Zumbragel, On congruence-semisimple semirings and $K_{0}$-group characterization of ultramatricial algebra over semifield, Journal of Algebra 508 (2018), 157-195, SCI(-E); Scopus.
19J. Y. Abuhlail, S. N. Il'in, Y. Katsov, Trần Giang Nam, Toward homological characterization of semirings by e-injective semimodules, Journal of Algebra and Its Applications, 16 (2018) 1850059 (24 papes), SCI(-E); Scopus.
20Y. Katsov, Trần Giang Nam, J. Zumbragel, Simpleness of Leavitt path algebras with coefficients in a commutative semirings, Semigroup Forum, 94 (2017), 481-499, SCI(-E); Scopus.
21V. Lopatkin, Trần Giang Nam, On the homological dimensions of Leavitt path algebras with coefficients in commutative rings, Journal of Algebra, 481 (2017), 273 - 292, SCI(-E); Scopus.
22S.N. Il'ina, Y. Katsov, Trần Giang Nam, Toward homological structure theory of semimodules: On semirings all of whose cyclic semimodules are projective, Journal of Algebra 476 (2017), 238 - 266, SCI(-E); Scopus.
23G. Abrams, Trần Giang Nam, N.T. Phuc, Leavitt path algebras having unbounded generating number, Journal of Pure and Applied Algebra, 221 (2017), 1322 - 1343, SCI(-E); Scopus.
24M. Johnson, Trần Giang Nam, P-injective semirings, semigroup rings and Leavitt path algebras, Communications in Algebra, 45 (2017), 1893 - 1906, SCI(-E); Scopus.
25 J. Y. Abuihlail, Y. Katsov, S. N. Il'in, Trần Giang Nam, On V-Semirings and Semirings all of whose Cyclic Semimodules are Injective, Communications in Algebra, Volume 43, 2015, 4632 - 4654, SCI(-E), Scopus.
26Y. Katsov, Trần Giang Nam, On radicals of semirings and related problems, Communications in Algebra, Volume 42, 2014, 5065-5099, SCI(-E); Scopus.
27Yefim Katsov, Trần Giang Nam, Jens Zumbrägel, On simpleness of semirings and complete semirings, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 13 (2014), SCI(-E); Scopus.
28Trần Giang Nam, Y. Katsov, Morita equivalence and homological characterization of semirings, Journal of Algebra and Its Applications, 10 (2011), 445 – 473, SCI(-E); Scopus.
29Y. Katsova, Trần Giang Nam, N. X. Tuyen, More on subtractive semirings: simpleness, perfectness and related problems, Communications in Algebra, 39 (2011), 4342 – 4356.
30Y. Katsov, Trần Giang Nam, N. X. Tuyen, On subtractive semisimple semirings, Algebra Colloquium, 16 (2009), 415 – 426.
31Nguyen Xuan Tuyen, Trần Giang Nam, On projective covers of semimodules in the category Λ-CSSMod and their applications. Southeast Asian Bull. Math. 31 (2007), 363–377.
32Nguyen Xuan Tuyen, Trần Giang Nam, On radicals of semirings. Southeast Asian Bull. Math. 31 (2007), 131–140.
Tiền ấn phẩm
1IMH20230803, I. Kaygorodov, F. Mashurov, Trần Giang Nam, Z. Zhang, Products of commutator ideals of some Lie-admissile algebras, Accepted in Acta Mathematica Sinica, English Series, preprint arXiv