Nguyễn Huyền Mười


TS

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu: Điều khiển đối với hệ suy biến, và không suy biến


Liên hệ
Phòng làm việc: P210, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/ 210
Email: nhmuoi AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Nơi sinh: Hà Nam

  • Đại học: 2010, Sư Phạm Hà Nội – Hà Nội, Việt Nam
  • Thạc sĩ: 2012, Đại Học Limoges – Limoges, Pháp

Chuyên ngành: Điều khiển đối với hệ suy biến, và không suy biến


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyen Thi Phuong, Mai Viet Thuan, Nguyen Huu Sau, Nguyễn Huyền Mười, Non-fragile Finite-Time Guaranteed Cost Control for a Class of Singular Caputo Fractional-Order Systems with Uncertainties, Circuits, Systems, and Signal Processing, Volume 43, pages 795–820, (2024), (SCI-E, Scopus).
2Vũ Ngọc Phát, P Niamsup, Nguyễn Huyền Mười, State feedback observer-based control design for linear descriptor systems with multiple time-varying delays, IMA Journal of Mathematical Control and Information, 37 (2020), 1218–1236, SCI-E, Scopus.
3T. Saravanakumar, Nguyễn Huyền Mười, Q. Zhu Sar, Finite-time sampled-data control of switched stochastic model with non-deterministic actuator faults and saturation nonlinearity, Journal of the Franklin Institute 357 (2020), 13637-13665. (SCI-E, Scopus)
4Nguyễn Huyền Mười, Finite-time stability of nonlinear singular switched discrete-time systems with time varying delay, Communications on Applied Nonlinear Analysis, 2 (2019),78-90, Scopus.
5Nguyễn Huyền Mười, Vũ Ngọc Phát, P. Niamsup, Criteria for robust finite-time stabilization of linear singular systems with interval time-varying delay, IET Control Theory and Applications, 11 (2017), 1968 - 1975,SCI(-E); Scopus.
6Nguyễn Huyền Mười, G. Rajchakit, Vũ Ngọc Phát, LMI approach to finite-time stability and stabilization of singular discrete delay systems, Acta Applicandae Mathematicae, 146(2016), 81-93,SCI(-E); Scopus.
7Vũ Ngọc Phát, Nguyễn Huyền Mười, M.V. Bulatov, Robust finite-time stability of linear differential-algebraic delay equations, Linear Algebra and its Applications, 487 (2015), 146-157, SCI(-E), Scopus.