Nguyễn Huyền Mười


ThS

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu: Điều khiển đối với hệ suy biến, và không suy biến


Liên hệ
Phòng làm việc: P210, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/ 210
Email: nhmuoi AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Nơi sinh: Hà Nam

  • Đại học: 2010, Sư Phạm Hà Nội – Hà Nội, Việt Nam
  • Thạc sĩ: 2012, Đại Học Limoges – Limoges, Pháp

Chuyên ngành: Điều khiển đối với hệ suy biến, và không suy biến


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1T. Saravanakumar, Nguyễn Huyền Mười, Q. Zhu Sar, Finite-time sampled-data control of switched stochastic model with non-deterministic actuator faults and saturation nonlinearity, Journal of the Franklin Institute 357 (2020), 13637-13665. (SCI-E, Scopus)
2Nguyễn Huyền Mười, Finite-time stability of nonlinear singular switched discrete-time systems with time varying delay, Communications on Applied Nonlinear Analysis, 2 (2019),78-90, Scopus.
3Nguyễn Huyền Mười, Vũ Ngọc Phát, P. Niamsup, Criteria for robust finite-time stabilization of linear singular systems with interval time-varying delay, IET Control Theory and Applications, 11 (2017), 1968 - 1975,SCI(-E); Scopus.
4Nguyễn Huyền Mười, G. Rajchakit, Vũ Ngọc Phát, LMI approach to finite-time stability and stabilization of singular discrete delay systems, Acta Applicandae Mathematicae, 146(2016), 81-93,SCI(-E); Scopus.
5Vũ Ngọc Phát, Nguyễn Huyền Mười, M.V. Bulatov, Robust finite-time stability of linear differential-algebraic delay equations, Linear Algebra and its Applications, 487 (2015), 146-157, SCI(-E), Scopus.