Nguyễn Huyền Mười


ThS

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu: Điều khiển đối với hệ suy biến, và không suy biến


Liên hệ
Phòng làm việc: P210, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/ 210
Email: nhmuoi AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Nơi sinh: Hà Nam

  • Đại học: 2010, Sư Phạm Hà Nội – Hà Nội, Việt Nam
  • Thạc sĩ: 2012, Đại Học Limoges – Limoges, Pháp

Chuyên ngành: Điều khiển đối với hệ suy biến, và không suy biến


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Huyền Mười, Finite-time stability of nonlinear singular switched discrete-time systems with time varying delay, Communications on Applied Nonlinear Analysis, 2 (2019),78-90, Scopus.
2Nguyễn Huyền Mười, Vũ Ngọc Phát, P. Niamsup, Criteria for robust finite-time stabilization of linear singular systems with interval time-varying delay, IET Control Theory and Applications, 11 (2017), 1968 - 1975,SCI(-E); Scopus.
3Nguyễn Huyền Mười, G. Rajchakit, Vũ Ngọc Phát, LMI approach to finite-time stability and stabilization of singular discrete delay systems, Acta Applicandae Mathematicae, 146(2016), 81-93,SCI(-E); Scopus.
4Vũ Ngọc Phát, Nguyễn Huyền Mười, M.V. Bulatov, Robust finite-time stability of linear differential-algebraic delay equations, Linear Algebra and its Applications, 487 (2015), 146-157, SCI(-E), Scopus.