Lê Dũng Mưu


GS. TSKH. NCVCC (Cộng tác viên)

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Tối ưu hóa, bất đẳng thức biến phân, các bài toán cân bằng


Liên hệ
Phòng làm việc: 210, Nhà A5
Điện thoại: +84 (0)4 37563474/210
Email: ldmuu AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1949
Nơi sinh: Thanh Hóa

  • Đại học: 1973 tại Trường Đại học Khoa học Budapest, Hungary
  • Tiến sĩ khoa học: 1999, Viện Toán học, Viện Hàn lâm khoa học, Việt Nam
  • Phó giáo sư: năm phong: 1996
  • Giáo sư: năm phong: 2003

Chuyên ngành: Tối ưu hóa

Các vị trí công tác đã qua: Trưởng phòng Tối ưu

Các lĩnh vực quan tâm: Tối ưu hóa, bất đẳng thức biến phân, các bài toán cân bằng

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Dang Van Hieu, Dang Xuan Son, Pham Ky Anh, Lê Dũng Mưu, A Two-Step Extragradient-Viscosity Method for Variational Inequalities and Fixed Point Problems, Acta Mathematica Vietnamica, 44 (2019), pp 531–552, Scopus.
2Lê Dũng Mưu, Lê Xuân Thanh, A splitting algorithm for finding fixed points of nonexpansive mappings and solving equilibrium problems. Journal of Fixed Point Theory and Applications, 20:130, 2018, SCI(-E); Scopus.
3Le Quang Thuy, Pham Ky Anh, Lê Dũng Mưu, Trinh Ngoc Hai, Novel Hybrid Methods for Pseudomonotone Equilibrium Problems and Common Fixed Point Problems, Numerical Functional Analysis and Optimization, 38 (2017), 443–465,SCI(-E); Scopus.
4Pham Ky Anh, Tran Viet Anh, Lê Dũng Mưu, On Bilevel Split Pseudomonotone Variational Inequality Problems with Applications, Acta Mathematica Vietnamica, 42 (2017), 413–429, Scopus.
5Dang Van Hieu, Pham Ky Anh, Lê Dũng Mưu, Modified hybrid projection methods for finding common solutions to variational inequality problems, Computational Optimization and Applications, 66 (2017), 75–96, SCI(-E); Scopus.
6Phung Minh Duc , Lê Dũng Mưu, A splitting algorithm for a class of bilevel equilibrium problems involving nonexpansive mappings, Optimization, 65 (2016), 1855-1866, SCI(-E); Scopus.
7Lê Hải Yến, Lê Dũng Mưu, Nguyen Thi Thanh Huyen, An algorithm for a class of split feasibility problems: application to a model in electricity production, Mathematical Methods of Operations Research, 84, (2016), 549-565, SCI(-E); Scopus.
8Phung Minh Duc, Lê Dũng Mưu, Nguyen Van Quy, Solution-Existence and Algorithms with Their Convergence Rate for Strongly Pseudomonotone Equilibrium Problems, Pacific Journal of Optimization 12 (2016), 833-845, SCI(-E); Scopus.
9Dang Van Hieu, Lê Dũng Mưu, Pham Ky Anh, Parallel hybrid extragradient methods for pseudomonotone equilibrium problems and nonexpansive mappings, Numerical Algorithms, 73 (2016), 197-217,SCI(-E); Scopus.
10Tran Viet Anh, Lê Dũng Mưu, A projection-fixed point method for a class of bilevel variational inequalities with split fixed point constraints. Optimization 65 (2016), 1229–1243,SCI(-E); Scopus.
11Le Quang Thuy, Lê Dũng Mưu, A Hybrid method for a system involving equilibrium problems, variational inequalitíes and nonexpansive semigroup, Journal of the Korean Mathematical Society, 28 (2015), 457-478,SCI(-E); Scopus.
12Bui Van Dinh, Lê Dũng Mưu, A projection algorithm for solving pseudomonotone equilibrium problems and its application to a class of bilevel equilibria, Optimization 64 (2015), 559–575, SCI(-E); Scopus.
13Nguyen Kieu Linh, Lê Dũng Mưu, A convex hull algorithm for solving a location problem. RAIRO - Operations Research 49 (2015), 589–600, SCI(-E), Scopus.
14Lê Dũng Mưu, Nguyen Van Quy, On Existence and Solution Methods for Strongly Pseudomonotone Equilibrium Problems, Vietnam Journal of Mathematics, 43(2015), 229-238,Scopus.
15Lê Dũng Mưu, Le Quang Thuy, DC optimization algorithms for solving mimax flow problems, Mathematical Methods of Operations Research, 80 (2014), 83-97, SCI(-E), Scopus.
16Bui Van Dinh, Pham Gia Hung, Lê Dũng Mưu, Bilevel optimization as a regularization approach to pseudomonotone equilibrium problems. Numerical Functional Analysis and Optimization 35 (2014), 539–563, SCI(-E), Scopus.
17P. N. Anh, Lê Dũng Mưu, A hybrid subgradient algorithm for nonexpansive mappings and equilibrium problems, Optimization Letters 8 (2014), 727–738, SCI(-E); Scopus.
18Lê Dũng Mưu, Bui Van Dinh, Algorithms for a class of bilevel programs involving pseudomonotone variational inequalities, Acta Mathematica Vietnamica 38 (2013), 529 - 540.
19Lê Dũng Mưu, Pham Gia Hung, On  inexact Tikhonov and proximal point regularization methods for solving pseudomonotone equilibrium problems,  Vietnam Journal of Mathematics,  40 (2012), 255 -- 274, Scopus.
20Lê Dũng Mưu, Q. Tran Dinh, L. T. H. An and P. D. Tao, A New decomposition algorithms for globally solving mathematical programs with affine equilibrium constraints,  Acta Mathematica Vietnamica, 37 (2012), 201 -- 217, Scopus.
21Lê Dũng Mưu, Tran D. Quoc and Pham N. Anh, Dual extragradient algorithms extendeded to equilibrium problems,  Journal of Global Optimization, 52 (2012), 139 -- 159, SCI(-E); Scopus.
22Tran D. Quoc, Lê Dũng Mưu, Iterative methods for solving equilibrium problems via dual gap function,  Computtational Optimization and Applications, 51 (2012), 709 -- 728, SCI(-E); Scopus.
23Lê Dũng Mưu, Pham N. Anh and J. Kim, An extragradient algorithm for solving bilevel pseudomonotone variational inequalities; Journal of Global Optimization, 52 (2012), pp 627–639, SCI(-E); Scopus.
24Lê Dũng Mưu, L. Q. Thuy, Smooth optimization algorithms for optimizing over the Pareto efficient set and their application to minmax flow problem,  Vietnam Journal of Mathematics 39 (2011), 31 - 48, Scopus.
25Lê Dũng Mưu, P. G. Hung, The Tikhonov regularization extended to equilibrium problems involving pseudomonotone bifunctions,  Nonlinear Analyzis: Theory, Methods & Applications, 74 (2011), 6121 - 6129, SCI(-E); Scopus.
26Lê Dũng Mưu, Tran Dinh Quoc, A splitting proximal method Nash-Cournot equilibrium models involving nonconvex cost functions, Journal of Nonlinear and Convex Analysis12, 501 -- 519, SCI(-E); Scopus.
27Lê Dũng Mưu, Bui Van Dinh, On Penalty and gap function methods for bilevel pseudomonotone equilibrium problems,  Journal of Applied Mathematics, 2011 (2011), 14p, Scopus.
28Lê Dũng Mưu, D. X. Luong, Combining the projection method and the penalty function to solve the variational inequalities with monotone mappings, International Journal of Optimization. Theory Methods and Applications, 2 (2010), 124–137.
29Lê Dũng Mưu, T. D. Quoc, One step from DC optimization to DC mixed variational inequalities, Optimization, 59 (2010), 63 -- 76, SCI(-E); Scopus.
30Lê Dũng Mưu, L. T. H. An, P. D. Tao and N. C. Nam), Methods for optimization over the efficient and weakly efficient sets of an affine fractional vector optimization program, Optimization, 59 (2010), 77 -- 93, SCI(-E); Scopus.
31Lê Dũng Mưu, T. D. Quoc, Regularization algorithms for solving monotone Ky Fan inequalities with application to a Nash-Cournot equilibria model, J. Optimization Theory and Application, 142 (2009), 185-204.
32Lê Dũng Mưu, P.N.Anh and J-J. Strodiot, Generalized projection method for non-Lipschitz multivalued monotone variational inequalities, Acta Math. Vietnamica, 34 (2009), 67-80.
33Lê Dũng Mưu, N. V. Hien and N. V. Quy, On Nash-Cournot oligopolistic market equilibrium models with concave cost functions, J. Global Optim. 41 (2008), 351 - 364.
34T. D. Quoc, Lê Dũng Mưu, and N. V. Hien, Extragradient algorithms extended to equilibrium problems, Optimization 57 (2008), 749 - 776.
35Lê Dũng Mưu, Nguyen Van Quy, On branch-and-bound algorithms for global optimal solutions to mathematical programs with affine equilibrium constraints, Vietnam J. Math. 35 (2007),  523 - 539.
36Pham Ngoc Anh, Lê Dũng Mưu, Contraction mapping fixed point algorithms for solving multivalued mixed variational inequalities,  Optimization with multivalued mappings, 231 - 249, Springer Optim. Appl. 2, Springer, New York, 2006.
37Pham Ngoc Anh, Lê Dũng Mưu, Lagrangian duality algorithms for finding a global optimal solution to mathematical programs with affine equilibrium constraints, Nonlinear Dyn. Syst. Theory 6 (2006), N0 3, 225 - 244.
38 P. N. Anh, Lê Dũng Mưu, V. H. Nguyen, J. J. Strodiot, Using the Banach contraction principle to implement the proximal point method for multivalued monotone variational inequalities. J. Optim. Theory Appl. 124 (2005),  285–306.
39Pham Ngoc Anh, Lê Dũng Mưu, Van Hien Nguyen, Jean-Jacques Strodiot, On the contraction and nonexpansiveness properties of the marginal mappings in generalized variational inequalities involving co-coercive operators. In: Generalized convexity, generalized monotonicity and applications, 89-111, Nonconvex Optim. Appl. 77, Springer, New York, 2005.
40Tran Dinh Quoc, Lê Dũng Mưu, Implementable quadratic regularization methods for solving pseudomonotone equilibrium problems. East-West J. Math. 6 (2004), 101–123.
41Pham Ngoc Anh, Lê Dũng Mưu, Coupling the Banach contraction mapping principle and the proximal point algorithm for solving monotone variational inequalities,Acta Math. Vietnam. 29 (2004), 119 - 133.
42H.A. Le Thi, T. Pham Dinh, Lê Dũng Mưu, Simplicially-constrained DC optimization over efficient and weakly efficient sets, J. Optim. Theory Appl. 117 (2003), 503 - 531.
43Lê Dũng Mưu, Nguyen Van Quy, A global optimization method for solving convex quadratic bilevel programming problems, J. Global Optim. 26 (2003), 199 - 219.
44Lê Dũng Mưu, Hoang Quang Tuyen, Bilinear programming approach to optimization over the efficient set of a vector affine fractional problem, Acta Math. Vietnam. 27 (2002), 119 - 139.
45Lê Dũng Mưu, Nguyen Van Quy, Methods for finding global optimal solutions to linear programs with equilibrium constraintsVietnam J. Math. 30 (2002), 189 - 194.
46Nguyen Thi Bach Kim, Lê Dũng Mưu, On the projection of the efficient set and potential applications, Optimization 51 (2002), 401 - 421.
47Nguyen Van Quy, Lê Dũng Mưu, On penalty function method for a class of nonconvex constrained optimization problems. Vietnam J. Math. 29 (2001), 235 - 256.
48Lê Dũng Mưu, Nguyen Van Quy, Methods for finding global optimal solutions to linear programs with equilibrium constraints. Dedicated to Pham Huu Sach on the occasion of his sixtieth birthday. Acta Math. Vietnam. 26 (2001), 333 - 347.
49Lê Dũng Mưu, Werner. Oettli, Optimization over equilibrium sets. In celebration of Prof. Dr. Alfred Gopfert 65th birthday. Optimization 49 (2001), N0 1-2, 179 - 189.
50Hoang Q. Tuyen, Lê Dũng Mưu, Biconvex programming approach to optimization over the weakly efficient set of a multiple objective affine fractional problem. Oper. Res. Lett. 28 (2001), 81 - 92.
51Lê Dũng Mưu, On the construction of initial polyhedral convex set for optimization problems over the efficient set and bilevel linear programsVietnam J. Math. 28 (2000), 177 - 182.
52J. Fülöp, Lê Dũng Mưu, Branch-and-bound variant of an outcome-based algorithm for optimizing over the efficient set of a bicriteria linear programming problem. J. Optim. Theory Appl. 105 (2000), 37 - 54.
53Lê Dũng Mưu, A convex-concave programming method for optimizing over the efficient set. Acta Math. Vietnam. 25 (2000), 67 - 85.
54Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Lê Dũng Mưu, Exact penalty in DC programming. Vietnam J. Math. 27 (1999), 169 - 178.
55Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Lê Dũng Mưu, A combined D.C. optimization-ellipsoidal branch-and-bound algorithm for solving nonconvex quadratic programming problems. J. Comb. Optim. 2 (1998), 9 - 28.
56Le Tu Luc, Lê Dũng Mưu, Global optimization approach to optimization over the efficient set. In: the Proceeding of 8th French-German Conference on Optimization. Springer Verlag, Berlin, 1997, 213 - 221.
57Lê Dũng Mưu, N. V. Tien, A relaxation algorithm for solving mixed integer programming problems. Acta Math. Vietnam. 22 (1997), 367 - 378.
58Lê Dũng Mưu, Le Tu Luc, On equivalence between convex maximization and optimization over the efficient set. Vietnam J. Math. 24 (1996), 439 - 445.
59Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Lê Dũng Mưu, Numerical solution for optimization over the efficient set by D. C. optimization algorithm. Operations Research Letters 19 (1996), 117 - 128.
60Nguyen Dinh Dan, Lê Dũng Mưu, Parametric simplex method for optimizing a linear function over the efficient set of a bicriteria linear problem. Acta Math. Vietnam. 21 (1996), 59 - 67.
61Nguyen Anh Tuan, Lê Dũng Mưu, Pham Canh Duong, A decomposition method for finding a global optimal solution to a water distribution network. Acta Math. Vietnam. 21 (1996), 309 - 333.
62Lê Dũng Mưu, Computational aspects of optimization over the efficient set. Vietnam J. Math. 23 (1995), 85 - 106.
63Lê Dũng Mưu, Thai Quynh Phong, Pham Dinh Tao, Decomposition methods for solving a class of nonconvex programming problems dealing with bilinear and quadratic function. Comput. Optim. Appl. 4 (1995), 203 - 216.
64Lê Dũng Mưu, Bui The Tam, S. Schaible, Efficient algorithms for solving certain nonconvex optimization problems dealing with the product of two affine fractional functions. J. Global Optim. 6 (1995), 179 - 191.
65Lê Dũng Mưu, Bui The Tam, Efficient methods for solving certain bilinear programming problems. Acta Math. Vietnam. 19(1994), 97 - 110.
66R. Horst, Lê Dũng Mưu, M. Nast, Branch-and-bound decomposition approach for solving quasiconvex-concave programs. J. Optim. Theory Appl. 82 (1994), 267 - 293.
67Lê Dũng Mưu, Convex-concave programming as a decomposition approach to global optimization. Acta Math. Vietnam. 18 (1993), 61 - 77.
68W. Oettli, Lê Dũng Mưu, Combimed branch-and-bound and cutting plane method for solving a certain class of nonconvex optimization problems. J. Global Optim. 3 (1993), 377 - 391.
69Lê Dũng Mưu, An algorithm for solving convex programs with an additional convex-concave constraint. Math. Programming 61 (1993), 75 - 87.
70Lê Dũng Mưu, Bui The Tam, Minimizing the sum of a convex function and the product of two affine functions over a convex set. Optimization 24 (1992), 57 - 62.
71Lê Dũng Mưu, W. Oettli, Convergence of an adaptive penalty method for monotone variational inequalities and convex optimization. Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications 18 (1992), 1159 - 1166.
72Lê Dũng Mưu, On a Lagrangian penalty function method for convex programs. Appl. Math. Optim. 25 (1992), 1 - 9.
73Lê Dũng Mưu, W. Oettli, An algorithm for indefinite quadratic programming with convex constraints. Operations Resarch Letters 10 (1991), 323 - 327.
74Lê Dũng Mưu, W. Oettli, A method for minimizing a convex-concave function over a convex set. J. Optim. Theory Appl. 70 (1990), 377 - 384.
75Lê Dũng Mưu, W. Oettli, A Lagrangian penalty function method for monotone variational inequalities. Numer. Funct. Anal. Optim. 10 (1989), 1003 - 1017.
76Lê Dũng Mưu, An augmented penalty function method for solving a class of variational inequalities. Soviet Computational Mathematics and Mathematical Physics 12 (1986), 1788 - 1796.
77Lê Dũng Mưu, A convergent algorithm for solving linear programs with an additional reverse convex constraint. Kybernetika 91 (1986), 418 - 425 (in Russian).
78Lê Dũng Mưu, Stability property of a class of variational inequalities. Optimization 15 (1984), 347 - 351.
79Lê Dũng Mưu, Do Ba Khang, Asymtotic regularity and the strong convergence of the proximal point algorithm. Acta Math. Vietnam. 8 (1983), 3 - 11 (1984).
80Hoang Tuy, N. V. Thoai, Lê Dũng Mưu, A modification of Scarf's algorithm allowing restarting, Math. Oper. Stati. Ser. Optim. 9 (1978), 357 - 372.
81Hoang Tuy, N. V. Thoai, Lê Dũng Mưu, Un nouvel algorithme de point fixe. C. R. Acad. Sci. Paris 286 (1978), Ser. A, 783 - 785.
Tiền ấn phẩm
1IMH20170903, Lê Dũng Mưu, Nguyen Van Quy, Algorithms for finding global and local equilibrium points of Nash-Cournot equilibrium models involving concave cost.
2IMH20161203, P.T. Hoai, Lê Dũng Mưu, T.N. Thang, Finding the Edgeworth-Pareto hull and its application to optimization over the efficient set of multiple objective discrete linear programs
3IMH2014/02/01, Lê Dũng Mưu, Nguyen Van Quy, On Equilibrium Problems Involving, Strongly Pseudomonotone Bifunctions