Vũ Thế Khôi


PGS. TS. NCVCC

Phòng Hình học và tô-pô
Hướng nghiên cứu: Bất biến Chern-Simons, đa tạp đặc trưng của các nhóm cơ bản


Liên hệ
Phòng làm việc: 103, Nhà A5
Điện thoại: +84 (0)4 37563474/103
Email: vtkhoi AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: https://vie.math.ac.vn/~vtkhoi/

Lý lịch khoa học

  • 1990-1994: Đại học, ĐH Tổng hợp Hà Nội
  • 2002: Tiến sĩ: ĐH Brandeis, Hoa Kỳ
  • 2012: Phó giáo sư


Chuyên ngành:
Tôpô-hình học

Các vị trí công tác đã qua

  • 2021 - nay: Giám đốc Trung tâm Đào tạo sau Đại học
  • Trưởng phòng Hình học-Tôpô


Các lĩnh vực quan tâm: Bất biến của nút và đa tạp 3-chiều, không gian biểu diễn của nhóm cơ bản


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet


Danh sách gần đây
1Hồ Minh Toàn, Vũ Thế Khôi, Metrics induced by certain Hilbert-Schmidt fidelities on positive semi-definite matrices, Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics, 22 (2023) 790-799, (SCI-E, Scopus).
2Vũ Thế Khôi, Hồ Minh Toàn, Le Cong Trinh, Dinh Trung Hoa, Optimization of quantum divergences between unitary orbits, Quantum Information Processing, 22 (2023), 18 pages, (SCI-E, Scopus).
3Vũ Thế Khôi, Hồ Minh Toàn, Metric properties of alternative fidelities, Quantum Information and Computation 22, No. 9&10 (2022) 790 - 799, (SCI-E, Scopus).
4Vũ Thế Khôi, Hồ Minh Toàn, On the surjectivity of certain word maps on SU(2), Journal of Algebra and Its Applications 21 (2022), 2250037, (SCI-E, Scopus).
5Vũ Thế Khôi, Masakazu Teragaito, Anh T. Tran, Left orderable surgeries of double twist knots II, Canadian Mathematical Bulletin, 64 (2021), 624–637, SCI-E, Scopus.
6Vũ Thế Khôi, The Isomorphism Problem for a Family of One-Relator Groups, Acta Mathematica Vietnamica 45 (2020), 879-902, Scopus.
7Do Viet Hung, Vũ Thế Khôi, Twisted Alexander ideals and the isomorphism problem for a family of parafree groups, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 63 (2020), 780-806. (SCI-E).
8Vũ Thế Khôi, On the probability distribution of the product Of powers of elements in compact lie groups, Bulletin of the Australian Mathematical Society, 100 (2019), 440–445, SCI(-E), Scopus.
9Do Viet Hung, Vũ Thế Khôi, Applications of the Alexander ideals to the isomorphism problem for families of groups. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 60(2017), 177-185,SCI(-E); Scopus.
10Vũ Thế Khôi, The Dijkgraaf–Witten invariants of circle bundles, Vietnam Journal of Mathematics, 42 (2014), 393-399, Scopus.
11Vũ Thế Khôi, Seifert volumes and dilogarithm identities, Journal of Knot Theory and Its Ramifications Vol. 23, (2014) 1450025 (11 pages), SCI(-E), Scopus.
12Vũ Thế Khôi, On the Burns-Epstein invariants of spherical CR 3-manifolds, Annales de l'Institut Fourier 61 (2011), 775 - 797, preprint arXiv:0812.0045, SCI(-E); Scopus.
13Vũ Thế Khôi, On Turaev’s theorem about Dijkgraaf–Witten invariants of surfaces, Journal of Knot Theory and Its Ramifications 20 (2011), 837 - 846, SCI(-E); Scopus.
14Vũ Thế Khôi, On the integral of $\log x\frac{{dy}}{y}\, - \,\log y\frac{{dx}}{x}$ $A$ over the $A$- polynomial curves, Acta Math. Vietnamica, 33 (2008), 519-528.
15Vũ Thế Khôi, On the $\rm SU(2,1)$ representation space of the Brieskorn homology spheres, J. Math. Sci. Univ. Tokyo 14 (2007),  499 - 510.
16Vũ Thế Khôi, On the symplectic volume of the moduli space of spherical and Euclidean polygons, Kodai Math. J. 28 (2005), 199 - 208, preprint arXiv:math/0507281.
17Vũ Thế Khôi, On the symplectic volume of the moduli space of polygons, Vietnam J. Math. 33 (2005), Special Issue, 109 - 111.
18Vũ Thế Khôi, A cut-and-paste method for computing the Seifert volumes, Math. Ann. 326 (2003), 759 - 801.
19Nguyễn Tự Cường, Vũ Thế Khôi, Modules whose local cohomology modules have Cohen-Macaulay Matlis duals. In: Proceedings of Hanoi Conf. on Commutative Algebra Algebra Geometry and Computational Methods, Editor by D. Eisenbud, Springer Verlag, 1999, 223 - 232.
20Nguyễn Tự Cường, Vũ Thế Khôi, A lower bound for index of reducibility of parameter ideals in local rings. Vietnam J. Math. 25 (1997), 341 - 347.
21Nguyễn Tự Cường, Vũ Thế Khôi, On the partial Euler-Poincare characteristic of certain systems of parameters in local rings. Math. Z. 222 (1996), 383 - 390.
Tiền ấn phẩm
1IMH20181103, Do Viet Hung, Vũ Thế Khôi, Twisted Alexander Ideals and the Isomorphism Problem for a Family of Parafree Groups
2IMH20181102, Vũ Thế Khôi, On the Probability Distribution of the Product of Powers of Elements in Compact Lie Groups
3IMH20160301, Do Viet Hung, Vũ Thế Khôi, Applications of the Alexander ideals to the isomorphism problem for families of groups