Vũ Thế Khôi


PGS. TS. NCVCC

Phòng Hình học và tô-pô
Hướng nghiên cứu: Bất biến Chern-Simons, đa tạp đặc trưng của các nhóm cơ bản


Liên hệ
Phòng làm việc: 103, Nhà A5
Điện thoại: +84 (0)4 37563474/103
Email: vtkhoi AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: https://vie.math.ac.vn/~vtkhoi/

Lý lịch khoa học

  • 1990-1994: Đại học, ĐH Tổng hợp Hà Nội
  • 2002: Tiến sĩ: ĐH Brandeis, Hoa Kỳ
  • 2012: Phó giáo sư


Chuyên ngành:
Tôpô-hình học

Các vị trí công tác đã qua

  • Trưởng phòng Hình học-Tôpô


Các lĩnh vực quan tâm: Bất biến của nút và đa tạp 3-chiều, không gian biểu diễn của nhóm cơ bản


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet


Danh sách gần đây
1Vũ Thế Khôi, Masakazu Teragaito, Anh T. Tran, Left orderable surgeries of double twist knots II, Canadian Mathematical Bulletin, 64 (2021), 624–637, SCI-E, Scopus.
2Vũ Thế Khôi, The Isomorphism Problem for a Family of One-Relator Groups, Acta Mathematica Vietnamica 45 (2020), 879-902, Scopus.
3Do Viet Hung, Vũ Thế Khôi, Twisted Alexander ideals and the isomorphism problem for a family of parafree groups, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 63 (2020), 780-806. (SCI-E).
4Vũ Thế Khôi, On the probability distribution of the product Of powers of elements in compact lie groups, Bulletin of the Australian Mathematical Society, 100 (2019), 440–445, SCI(-E), Scopus.
5Do Viet Hung, Vũ Thế Khôi, Applications of the Alexander ideals to the isomorphism problem for families of groups. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 60(2017), 177-185,SCI(-E); Scopus.
6Vũ Thế Khôi, The Dijkgraaf–Witten invariants of circle bundles, Vietnam Journal of Mathematics, 42 (2014), 393-399, Scopus.
7Vũ Thế Khôi, Seifert volumes and dilogarithm identities, Journal of Knot Theory and Its Ramifications Vol. 23, (2014) 1450025 (11 pages), SCI(-E), Scopus.
8Vũ Thế Khôi, On the Burns-Epstein invariants of spherical CR 3-manifolds, Annales de l'Institut Fourier 61 (2011), 775 - 797, preprint arXiv:0812.0045, SCI(-E); Scopus.
9Vũ Thế Khôi, On Turaev’s theorem about Dijkgraaf–Witten invariants of surfaces, Journal of Knot Theory and Its Ramifications 20 (2011), 837 - 846, SCI(-E); Scopus.
10Vũ Thế Khôi, On the integral of $\log x\frac{{dy}}{y}\, - \,\log y\frac{{dx}}{x}$ $A$ over the $A$- polynomial curves, Acta Math. Vietnamica, 33 (2008), 519-528.
11Vũ Thế Khôi, On the $\rm SU(2,1)$ representation space of the Brieskorn homology spheres, J. Math. Sci. Univ. Tokyo 14 (2007),  499 - 510.
12Vũ Thế Khôi, On the symplectic volume of the moduli space of spherical and Euclidean polygons, Kodai Math. J. 28 (2005), 199 - 208, preprint arXiv:math/0507281.
13Vũ Thế Khôi, On the symplectic volume of the moduli space of polygons, Vietnam J. Math. 33 (2005), Special Issue, 109 - 111.
14Vũ Thế Khôi, A cut-and-paste method for computing the Seifert volumes, Math. Ann. 326 (2003), 759 - 801.
15Nguyễn Tự Cường, Vũ Thế Khôi, Modules whose local cohomology modules have Cohen-Macaulay Matlis duals. In: Proceedings of Hanoi Conf. on Commutative Algebra Algebra Geometry and Computational Methods, Editor by D. Eisenbud, Springer Verlag, 1999, 223 - 232.
16Nguyễn Tự Cường, Vũ Thế Khôi, A lower bound for index of reducibility of parameter ideals in local rings. Vietnam J. Math. 25 (1997), 341 - 347.
17Nguyễn Tự Cường, Vũ Thế Khôi, On the partial Euler-Poincare characteristic of certain systems of parameters in local rings. Math. Z. 222 (1996), 383 - 390.
Tiền ấn phẩm
1IMH20211101, Vũ Thế Khôi, Masakazu Teragaito, Anh T. Tran, Left orderable surgeries of double twist knots II
2IMH20181103, Do Viet Hung, Vũ Thế Khôi, Twisted Alexander Ideals and the Isomorphism Problem for a Family of Parafree Groups
3IMH20181102, Vũ Thế Khôi, On the Probability Distribution of the Product of Powers of Elements in Compact Lie Groups
4IMH20160301, Do Viet Hung, Vũ Thế Khôi, Applications of the Alexander ideals to the isomorphism problem for families of groups