Lương Thái Hưng


TS. NCV

Phòng Phương trình vi phân
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: P309, Nhà A5
Điện thoại: +84 024 37563474 / 147
Email: lthung AT math.ac.vn

Danh sách gần đây
1Lương Thái Hưng, Jean-Claude Saut, The Boussinesq systems on the background of a line solitary wave. Discrete and Continuous Dynamical Systems, 2023, 43(5): 1787-1823, (SCI-E, Scopus) .
2Lương Thái Hưng, Local well-posedness for the zakharov system on the background of a line soliton, Communications on pure and applied analysis, 17 (2018), 2657-2682, SCI(-E); Scopus.
3Lương Thái Hưng, Norbert J. Mauser, Jean-Claude Saut, On the Cauchy problem for the Zakharov-Rubenchik/ Benney-Roskes system, Communications on Pure and Applied Analysis, 17 (2018), 1573-1594, SCI(-E); Scopus.
Tiền ấn phẩm
1IMH20190801, Lương Thái Hưng, Jean-Claude, On a regularized full dispersion davey-stewartson system