Lương Thái Hưng


Ths. NCV

Phòng Phương trình vi phân
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Trung tâm Đào tạo sau đại hoc
Điện thoại: +84 4 37563474 / 118
Email: lthung AT math.ac.vn

Danh sách gần đây
1Lương Thái Hưng, Norbert J. Mauser, Jean-Claude Saut, On the Cauchy problem for the Zakharov-Rubenchik/ Benney-Roskes system, Communications on Pure and Applied Analysis, 17 (2018), 1573-1594.