Đào Văn Thịnh


TS

Phòng Lý thuyết số
Hướng nghiên cứu: Hình học đại số số học


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 511, Nhà A6
Điện thoại:
Email: dvthinh AT math.av.vn

Lý lịch khoa học

Nơi sinh: Thái Bình

Tiến sĩ: 2018, National University of Singapore, Singapore

Các lĩnh vực quan tâm: Hình học đại số, lý thuyết biểu diễn, chương trình Langlands hình học, số học.

Danh sách gần đây
1Phùng Hồ Hải, João Pedro dos Santos, Phạm Thanh Tâm, Đào Văn Thịnh, Prolongation of regular-singular connections on punctured affine line over a Henselian ring, Communications in Algebra, Volume 52, 2024 - Issue 8, Pages 3194-3208, (SCI-E, Scopus).
2Đào Văn Thịnh, 2-Selmer groups of even hyperelliptic curves over function fields, Transactions of the American Mathematical Society,Volume 376, Number 7, July 2023, Pages 4679–4712, (SCI-E, Scopus).
3Đào Văn Thịnh, Average size of 2-Selmer groups of Jacobians of odd hyperelliptic curves over function fields, Pacific Journal of Mathematics, Vol. 319 (2022), No. 2, 259–305, (SCI-E, Scopus).