Nguyễn Văn Quyết


ThS

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 106, Nhà A5, Viện Toán học
Điện thoại: 84 2437563474/106
Email: quyetnv.hnucs@gmail.com

Danh sách gần đây
1Cấn Văn Hảo, Shuta Nakajima, Nguyễn Văn Quyết, Lipschitz-continuity of time constant in generalized First-passage percolation, Stochastic Processes and their Applications, Volume 175, September 2024, 10440, (SCI-E, Scopus).
2Cấn Văn Hảo, Nguyễn Văn Quyết, Vu Hong Son, On the Universality of the Superconcentration in Mixed p-Spin Models, Journal of Statistical Physics volume 190, Article number: 80 (2023), (SCI-E, Scopus).
3Cấn Văn Hảo, Đoàn Thái Sơn, Nguyễn Văn Quyết, Limit theorems for the one dimensional random walk with random resetting to the maximum, Journal of Statistical Physics, 183 (2021), Article number: 21, (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
Tiền ấn phẩm
1IMH20221101, Cấn Văn Hảo, Nguyễn Văn Quyết, Subdiffusive concentration of the graph distance in Bernoulli percolation.