Nguyễn Văn Quyết


ThS

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 106, Nhà A5, Viện Toán học
Điện thoại: 84 2437563474/106
Email: quyetnv.hnucs@gmail.com

Danh sách gần đây
1Cấn Văn Hảo, Nguyễn Văn Quyết, Vu Hong Son, On the Universality of the Superconcentration in Mixed p-Spin Models, Journal of Statistical Physics volume 190, Article number: 80 (2023), (SCI-E, Scopus).
Tiền ấn phẩm
1IMH20231103, Cấn Văn Hảo, Shuta Nakajima, Nguyễn Văn Quyết, Lipschitz-continuity of time constant in generalized first-passage percolation
2IMH20221101, Cấn Văn Hảo, Nguyễn Văn Quyết, Subdiffusive concentration of the graph distance in Bernoulli percolation.