Huỳnh Khanh


ThS

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng P106, Nhà A5
Điện thoại: 84 (02)4 37563474/106
Email: hkhanh AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 02/12/1992

Nơi sinh: Phù Cát, Bình Định

Thạc sĩ: 2018, University of Paris-Sud, Université Paris-Saclay, France

Lĩnh vực nghiên cứu: Probability Theory, Optimization, Calculus of Variations, Optimal Transport and Its Applications

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách gần đây
1Huỳnh Khanh, Filippo Santambrogio, q-Moment Measures and Applications: a New Approach via Optimal Transport, Journal of Convex Analysis 28 (2021), No. 4, (SCI-E, Scopus).