Nguyễn Tự Cường


GS. TSKH. NCVCC

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán; Hình học đại số; Lý thuyết kỳ dị


Liên hệ
Phòng làm việc: 410, Nhà A6
Điện thoại: +84 4 37563474 /410
Email: ntcuong AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: http://vie.math.ac.vn/~ntcuong/

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 25/12/1951
Nơi sinh: Hà Tĩnh

 • Đại học: 1974, ĐH Tổng hợp Martin-Luther, Halle, CHLB Đức
 • Tiến sĩ: năm, 1982, ĐH Tổng hợp Humboldt, Berlin, CHLB Đức
 • Tiến sĩ khoa học: 1995, Viện Toán học, VAST, Việt Nam
 • Phó giáo sư: 1996
 • Giáo sư: 2003

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Các vị trí công tác đã qua

 • Trưởng phòng Đại số
 • Giám đốc Trung tâm đào tạo sau đại học, Viện Toán học
 • Phó Tổng biên tập tạp chí Vietnam Journal of Mathematics
 • Tổng biên tập tạp chí Acta Mathematica Vietnamica

Các lĩnh vực quan tâm: Đại số giao hoán; Hình học đại số; Lý thuyết kỳ dị

Đào tạo

Graduated Ph.D. students

 1. Nguyen Duc Minh (1995)
 2. Tran Tuan Nam (2001)
 3. Le Thanh Nhan (2001)
 4. Nguyen Thai Hoa (2003)
 5. Nguyen Thi Hong Loan (2004)
 6. Nguyen Thi Dung (2005)
 7. Doan Trung Cuong (2007)
 8. Nguyen Van Hoang (2009)
 9. Tran Nguyen An (2011)
 10. Pham Huu Khanh (2012)
 11. Hoang Le Truong (2013)
 12. Pham Hung Quy

Current Ph.D. students

 1. Nguyen Tuan Long
 2. Trần Đức Dũng

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Tự Cường, Đoàn Trung Cường, Local Cohomology Annihilators and Macaulayfication, Acta Mathematica Vietnamica, 42 (2017),pp 37–60, (Scopus).
2Nguyễn Tự Cường, Pham Hung Quy, Hoàng Lê Trường, On the index of reducibility in Noetherian modules, Journal of Pure and Applied Algebra, 219 (2015), 4510-4520, SCI(-E), Scopus.
3Nguyễn Tự Cường, Nguyen Tuan Long, Hoàng Lê Trường, Uniform bounds in sequentially generalized Cohen-Macaulay modules, Vietnam Journal of Mathematics, 45 (2015), 343-356, Scopus.
4Nguyễn Tự Cường, S. Goto, N.V. Hoàng, On the cofiniteness of generalized local cohomologymodules, Kyoto Journal of Mathematics, 55 (2015), 169-185, SCI(-E), Scopus.
5Nguyễn Tự Cường, Nguyen Van Hoang, On the finiteness and stability of certain sets of associated prime ideals of local cohomology modules. Communications in Algebra 42 (2014), 1757–1768, SCI(-E); Scopus.
6Nguyễn Tự Cường, Hoàng Lê Trường, Shiro Goto, Hillbert coefficients and sequentially Cohen-Macaulay modules, Journal of Pure and Applied Algebra 217 (2013), 470–480, SCI(-E); Scopus.
7Nguyễn Tự Cường, Hoàng Lê Trường, Shiro Goto, The equality $I^2 =qI$  in sequentially Cohen-Macaulay rings,  Journal of Algebra, 379 (2013), 50 - 79, SCI(-E); Scopus.
8Nguyễn Tự Cường, P. H. Quy, A splitting theorem for local cohomology and its applications, Journal of Algebra 331 (2011), 512 -- 522. preprint arXiv:1009.3531, SCI(-E); Scopus.
9Nguyễn Tự Cường, P. H. Khanh, On some asymptotic properties of finitely generated modules, Acta Mathematica Vietnamica 36 (2011), 183 -- 192, Scopus.
10Nguyễn Tự Cường, N. V. Hoang and P. H. Khanh, Asymptotic stability of certain sets of associated prime ideals if local cohomology modules, Communications in Algebra 38 (2010), 4416 -- 4429, SCI(-E); Scopus.
11Nguyễn Tự Cường, Đoàn Trung Cường, Hoàng Lê Trường, On a new invariant of finitely generated modules over local rings, Journal of Algebra and its Applications 9 (2010), 959 -- 976, preprint arXiv:1003.3972, SCI(-E); Scopus.
12Nguyễn Tự Cường, L. T. Nhan and N. T. K. Nga, On pseudo supports and non-Cohen-Macaulay locus of finitely generated modules,  J. Algebra,323 (2010), 3029 -- 3038.
13Nguyễn Tự Cường, Hoàng Lê Trường, Parametric decomposition of parameter ideals and sequentially Cohen-Macaulay modules, Proc. Amer. Math. Soc., 137 (2009), 19-26.
14Nguyễn Tự Cường, Hoàng Lê Trường, Asymptotic behavior of parameter ideals in generalized Cohen-Macaulay modules, J. Algebra 320 (2008),  158 - 168.
15Nguyễn Tự Cường, N. V. Hoang, On the vanishing and the finiteness of supports of generalized local cohomology modules, Manuscripta Math. 126 (2008), 59 - 72, preprint arXiv:0705.4553.
16Nguyễn Tự Cường, T. T. Nam, A local homology theory for linearly compact modules, J. Algebra 319 (2008),4712 - 4737 preprint arXiv:0709.1778.
17Nguyễn Tự Cường, Đoàn Trung Cường, On sequentially Cohen-Macaulay modules, Kodai Math. J. 30 (2007),  409 - 428, preprint arXiv:math/0507202.
18Nguyễn Tự Cường, N. T. Dung and L. T. Nhan, Generalized co-Cohen-Macaulay and co-Buchsbaum modules, Algebra Colloq. 14 (2007), 265 – 278.
19Nguyễn Tự Cường, Đoàn Trung Cường, dd-sequences and partial Euler-Poincare characteristics of Koszul complex. J. Algebra Appl. 6 (2007),  207 - 231, preprint arXiv:math/0507200.
20Nguyễn Tự Cường, N. T. Dung; L. T. Nhan, Top local cohomology and the catenaricity of the unmixed support of a finitely generated module, Comm. Algebra 35 (2007),  1691 - 1701, preprint arXiv:math/0701675.
21Nguyễn Tự Cường, Đoàn Trung Cường, On the structure of sequentially generalized Cohen-Macaulay modules, J. Algebra 317 (2007),  714 - 742, preprint arXiv:math/0701729.
22Nguyễn Tự Cường, Nguyen Thi Hong Loan, A blowing-up characterization of pseudo Buchsbaum modules, Vietnam J. Math. 34 (2006), 449 - 458.
23Nguyễn Tự Cường, N. V. Hoang, Some finite properties of generalized local cohomology modules, East-West J. Math. 7 (2005), 107 - 115.
24Nguyễn Tự Cường, N. T. H. Loan, A characterization for pseudo Buchsbaum modules. Japan. J. Math. (N.S.), 30 (2004), 165 - 181.
25Nguyễn Tự Cường, M. Morales and L. T. Nhan, The finiteness of certain sets of attached prime ideals and the length of generalized fractions, J. Pure Appl. Algebra 189 (2004), 109 - 121.
26Nguyễn Tự Cường, Lectures on modern algebra (in Vietnamese) - Giáo trình đại số hiện đại. NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2003, 183 trang.
27Nguyễn Tự Cường, Le Thanh Nhan, Pseudo Cohen-Macaulay and pseudo generalized Cohen-Macaulay modules, J. Algebra 267 (2003), 156 - 177.
28Nguyễn Tự Cường, M. Morales and L. T. Nhan, On the length of generalized fractions, J. Algebra 265 (2003), 100 - 113.
29Nguyễn Tự Cường, Đoàn Trung Cường, dd-sequences and partial Euler-Poincaré characteristics of Koszul complex, Vietnam J. Math. 31 (2003), N0 3, 353 - 358.
30Nguyễn Tự Cường, Nguyen Thai Hoa, Parametrical Characterizations for Pseudo and Sequentially Cohen-Macaulay Modules, Vietnam Journal of Mathematics, 30 (2002), 417-420.
31Nguyễn Tự Cường, Le Thanh Nhan, On the Noetherian dimension of Artinian modules, Vietnam J. Math. 30 (2002), 121 - 130.
32Nguyễn Tự Cường, Nguyen Thi Hong Loan, On pseudo-Buchsbaum modules, Vietnam J. Math. 30 (2002), 299 - 303.
33Nguyễn Tự Cường, Le Thanh Nhan, On representable linearly compact modulesProc. Amer. Math. Soc. 130 (2002), 1927 - 1936 (electronic).
34Nguyễn Tự Cường, Tran Tuan Nam, On the co-localization, co-support and co-associated primes of local homology modules. Vietnam J. Math. 29 (2001), N0 4, 359 - 368.
35Nguyễn Tự Cường, N. T. Hoa and L. T. Nhan, On modules whose local cohomology modules have generalized Cohen-Macaulay Matlis duals. East-West J. Math. 3 (2001), 109 - 123.
36Nguyễn Tự Cường, Tran Tuan Nam, The I-adic completion and local homology for Artinian modules. Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 131 (2001), 61 - 72.
37Nguyễn Tự Cường, Nguyen Duc Minh, Length of generalized fractions of modules having small polynomial type. Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 128 (2000), 269 - 282.
38Nguyễn Tự Cường, Le Thanh Nhan, On representable linearly compact modules, Vietnam J. Math. 28 (2000), 291 - 294.
39Nguyễn Tự Cường, Tran Tuan Nam, Local homology modules for linearly compact modules. Vietnam J. Math. 28 (2000), 87 - 91.
40Nguyễn Tự Cường, Vũ Thế Khôi, Modules whose local cohomology modules have Cohen-Macaulay Matlis duals. In: Proceedings of Hanoi Conf. on Commutative Algebra Algebra Geometry and Computational Methods, Editor by D. Eisenbud, Springer Verlag, 1999, 223 - 232.
41Nguyễn Tự Cường, L. T. Nhan, Dimension, multiplicity and Hilbert function of Artin modules. East-West J. Math. 2 (1999), 179 - 196.
42Nguyễn Tự Cường, Nguyen Thai Hoa, and Nguyen Thi Hong Loan, On certain length functions associated to a system of parameters in local rings. Vietnam J. Math. 27 (1999), 259 - 272.
43Nguyễn Tự Cường, Remarks on the non-Cohen-Macaulay locus of Noetherian schemes. Proc. Amer. Math. Soc. 126 (1998), 1017 - 1022.
44Nguyễn Tự Cường, Nguyen Duc Minh, On the length of generalized fractions of modules having polynomial type <= 2. Vietnam J. Math. 26 (1998), 87 - 90.
45Nguyễn Tự Cường, Vũ Thế Khôi, A lower bound for index of reducibility of parameter ideals in local rings. Vietnam J. Math. 25 (1997), 341 - 347.
46Nguyễn Tự Cường, Nguyen Duc Minh, On the lengths of Koszul homology modules and generalized fractions. Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 120 (1996), 31 - 42.
47Nguyễn Tự Cường, Vũ Thế Khôi, On the partial Euler-Poincare characteristic of certain systems of parameters in local rings. Math. Z. 222 (1996), 383 - 390.
48Nguyễn Tự Cường, P-standard systems of parameters and p-standard ideals in local rings. Acta Math. Vienam. 20 (1995), N0 1, 146 - 161.
49Nguyễn Tự Cường, On the least degree of polynomials bounding above the differences between lengths and multiplicities of certain systems of parameters in local rings. Nagoya Math. J. 125 (1992), 105 - 114.
50Nguyễn Tự Cường, Nguyen Duc Minh, Openness of locus of points having polynomial types bounded above by a constant. Vietnam J. Math. 20 (1992), 71 - 76.
51Nguyễn Tự Cường, On the dimension of the non-Cohen-Macaulay locus of local rings admitting dualizing complexes. Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 109 (1991), 479 - 488.
52Nguyễn Tự Cường, On the length of the powers of a system of parameters in local rings. Nagoya Math. J. 120 (1990), 77 - 88.
53Nguyễn Tự Cường, Trivialite des deploiements de reseaux holomoes. Bull. Math. France Memoire 6 (1981), 78 - 85.
54Nguyễn Tự Cường, Ngô Việt Trung, Uber schwache Sequenzen. Period. Math. Hungar. 11 (1981), 77 - 80.
55Nguyễn Tự Cường, Freie Auflosung eines flachen holonomen Systems und ihre Entfaltungen. Seminar-berichte Humboldt Univ. 39 (1981), 1 - 41.
56Hà Huy Vui, Nguyễn Tự Cường, Nguyễn Sĩ Minh, Nguyễn Hữu Đức, A rostkax beskonechnoi opredelenosti. Acta Math. Vietmam. 3 (1978), 43 - 50.
57Peter Schenzel, Ngô Việt Trung, Nguyễn Tự Cường, Uber verallgemeinerte Cohen- Macaulay Moduln. Math. Nachr. 85 (1978),  57 - 73.
58Hà Huy Vui, Nguyễn Tự Cường, N. H. Duc, N. S. Minh, Sur les germes de functions infiniment determines. C. R. Acad. Sc. Paris 285 (1977), 1045 - 1048.