Trần Hoàng Sơn


CN

Trung tâm Đào tạo sau đại học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại:
Email: thson AT math.ac.vn

Lý lịch cá nhân

Năm sinh: 1997

Nơi sinh: Hà Nội

2019: Đại học Sư phạm Hà Nội