Nguyễn Đăng Hợp


TS, NCV

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán, Đại số đồng điều, Hình học đại số, Tổ hợp


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 102, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 Ext 102
Email: ngdhop AT gmail
Trang web cá nhân: https://sites.google.com/site/ngdanghop

Lý lịch khoa học

  • Tiến sĩ: 2012, Osnabrueck, Germany

Chuyên ngành: Đại số giao hoán, Đại số đồng điều, Tổ hợp

Các vị trí công tác đã qua:

  • Nghiên cứu viên, Viện Toán Học, 2018 -.
  • Postdoc, Đại học Genoa và Đại học Otto von Guericke Magdeburg.

Các lĩnh vực quan tâm: Đại số giao hoán, Đại số đồng điều, Hình học đại số, Tổ hợp

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Đăng Hợp, Ngô Việt Trung, Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals, Inventiones mathematicae, 218 (2019), 779–827, SCI(-E), Scopus.
2Nguyễn Đăng Hợp, Powers of sums and their homological invariants, Journal of Pure and Applied Algebra 223(2019), 3081-3111, SCI-E), Scopus.
3Nguyễn Đăng Hợp, Vu Thanh, Homological Invariants of Powers of Fiber Products, Acta Mathematica Vietnamica, 44 (2019), pp 617–638, Scopus.
4Aldo Conca, Nguyễn Đăng Hợp, Thanh Vu, Products of ideals of linear forms in quadric hypersurfaces. Proceedings of the American Mathematical Society, 147 (2019), 1867–1880, (SCI(-E); Scopus).
5Nguyễn Đăng Hợp, On the asymptotic behavior of the linearity defect, Nagoya Mathematical Journal, 230 (2018), 35-47, SCI(-E); Scopus.
6Nguyễn Đăng Hợp, The absolutely Koszul property of Veronese subrings and Segre products, Journal of Pure and Applied Algebra, 2342-2358, SCI(-E); Scopus.
7Nguyễn Đăng Hợp, Thanh Vu, Regularity over homomorphisms and a Frobenius characterization of Koszul algebras, Journal of Algebra, 429 (2015), 103–132, SCI(-E); Scopus.
8Nguyễn Đăng Hợp, Phong Dinh Thieu, Thanh Vu, Koszul determinantal rings and 2 x e matrices of linear forms, Michigan Mathematical Journal, 64 (2015), 349–381.
9Aldo Conca, Srikanth B. Iyengar, Nguyễn Đăng Hợp, Tim Römer, Absolutely Koszul Algebras and the Backelin-Roos Property, Acta Mathematica Vietnamica, 40 (2015), pp 353–374.
10Nguyễn Đăng Hợp, Regularity bounds for complexes and their homology. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 159 (2015), 355–377.
11Nguyễn Đăng Hợp, Notes on the linearity defect and applications, Illinois Journal of Mathematics, 3 (2015), 637-662.