Nguyễn Đăng Hợp


TS, NCV

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán, Đại số đồng điều, Hình học đại số, Tổ hợp


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 102, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 Ext 102
Email: ngdhop AT gmail
Trang web cá nhân: https://sites.google.com/view/ngdhop

Lý lịch khoa học

  • Tiến sĩ: 2012, Osnabrueck, Germany

Chuyên ngành: Đại số giao hoán, Đại số đồng điều, Tổ hợp

Các vị trí công tác đã qua:

  • Nghiên cứu viên, Viện Toán Học, 2018 -.
  • Postdoc, Đại học Genoa và Đại học Otto von Guericke Magdeburg.

Các lĩnh vực quan tâm: Đại số giao hoán, Đại số đồng điều, Hình học đại số, Tổ hợp

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Hà Huy Tài, A.V. Jayanthan, Arvind Kumar, Nguyễn Đăng Hợp, Binomial expansion for saturated and symbolic powers of sums of ideals, Journal of Algebra , 620 (2023), 690-710, (SCI-E, Scopus).
2Nguyễn Đăng Hợp, Tran Quang Hoa, Powers of sums and their associated primes, Pacific Journal of Mathematics, 316 (2022), no. 1, 217–235, (SCI-E, Scopus).
3Dinh Van Le, Uwe Nagel, Nguyễn Đăng Hợp, Tim Römer, Castelnuovo–Mumford Regularity up to Symmetry , International Mathematics Research Notices, 2021 (2021), 11010–11049, (SCI-E, Scopus).
4Sijong Kwak, Nguyễn Đăng Hợp, Vu Thanh, Algebraic invariants of projections of varieties and partial elimination ideals. Journal of Algebra, 586 (2021), 973–1013, (SCI-E, Scpous).
5Hà Huy Tài, Nguyễn Đăng Hợp, Ngô Việt Trung, Trần Nam Trung, Depth functions of powers of homogeneous ideals. Proceedings of the American Mathematical Society, 149 (2021), 1837–1844, (SCI-E, Scopus).
6Le Xuan Dung, Truong Thi Hien, Nguyễn Đăng Hợp, Trần Nam Trung, Regularity and Koszul property of symbolic powers of monomial ideals, Mathematische Zeitschrift volume 298 (2021), 1487–1522 (SCI-E, Scopus).
7Dinh Van Le, Uwe Nagel, Nguyễn Đăng Hợp, Tim Römer, Codimension and projective dimension up to symmetry, Mathematische Nachrichten, 293 (2020), no. 2, 346–362, SCI(-E), Scopus.
8 Hà Huy Tài, Nguyễn Đăng Hợp, Ngô Việt Trung, Trần Nam Trung, Symbolic powers of sums of ideals, Mathematische Zeitschrift, 294 (2020), pages1499–1520, SCI(-E), Scopus.
9Nguyễn Đăng Hợp, Ngô Việt Trung, Correction to: Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals, Inventiones mathematicae, 218 (2019), pages 829–831, SCI(-E), Scopus.
10Nguyễn Đăng Hợp, Ngô Việt Trung, Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals, Inventiones mathematicae, 218 (2019), 779–827, SCI(-E), Scopus.
11Nguyễn Đăng Hợp, Powers of sums and their homological invariants, Journal of Pure and Applied Algebra 223(2019), 3081-3111, SCI-E), Scopus.
12Nguyễn Đăng Hợp, Vu Thanh, Homological Invariants of Powers of Fiber Products, Acta Mathematica Vietnamica, 44 (2019), pp 617–638, Scopus.
13Aldo Conca, Nguyễn Đăng Hợp, Thanh Vu, Products of ideals of linear forms in quadric hypersurfaces. Proceedings of the American Mathematical Society, 147 (2019), 1867–1880, (SCI(-E); Scopus).
14Nguyễn Đăng Hợp, On the asymptotic behavior of the linearity defect, Nagoya Mathematical Journal, 230 (2018), 35-47, SCI(-E); Scopus.
15Nguyễn Đăng Hợp, The absolutely Koszul property of Veronese subrings and Segre products, Journal of Pure and Applied Algebra, 2342-2358, SCI(-E); Scopus.
16Nguyễn Đăng Hợp, Thanh Vu, Regularity over homomorphisms and a Frobenius characterization of Koszul algebras, Journal of Algebra, 429 (2015), 103–132, SCI(-E); Scopus.
17Nguyễn Đăng Hợp, Phong Dinh Thieu, Thanh Vu, Koszul determinantal rings and 2 x e matrices of linear forms, Michigan Mathematical Journal, 64 (2015), 349–381.
18Aldo Conca, Srikanth B. Iyengar, Nguyễn Đăng Hợp, Tim Römer, Absolutely Koszul Algebras and the Backelin-Roos Property, Acta Mathematica Vietnamica, 40 (2015), pp 353–374.
19Nguyễn Đăng Hợp, Regularity bounds for complexes and their homology. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 159 (2015), 355–377.
20Nguyễn Đăng Hợp, Notes on the linearity defect and applications, Illinois Journal of Mathematics, 3 (2015), 637-662.
Tiền ấn phẩm
1IMH20240101, Joao Pedro dos Santos, Phùng Hồ Hải, Nguyễn Đăng Hợp, Fiber criteria for flatness and homomorphisms of flat affine group schemes
2IMH20221002, Do Van Kien, Nguyễn Đăng Hợp, Le Minh Thuan, A sharp bound for the resurgence of sums of ideals.