Nguyễn Đình Công


GS. TSKH. NCVCC

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu: Hệ động lực, phương trình vi phân thường, phương trình vi phân ngẫu nhiên


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 202, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Điện thoại: +84 24 37563474 + 107
Email: ndcong AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Hanoi

  • Đại học: 1983, ĐHTH Maxcơva, Liên Bang Nga
  • Tiến sĩ: 1987, ĐHTH Maxcơva, Liên Bang Nga
  • Tiến sĩ khoa học: 1997, Viện Toán học, Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan

Chuyên ngành:  Phương trình vi phân và hệ động lực

  • Phó giáo sư: 2003
  • Giáo sư: 2007

Các vị trí công tác đã qua

  • Đã qua:Trưởng phòng xstk, Phó Viện trưởng VTH
  • Hiện tại: GS tại Phòng XSTK, Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCNVN

Các lĩnh vực quan tâm: Phương trình vi phân, lý thuyết hệ động lực, lý thuyết xác xuất và thống kê toán học

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Đình Công, Hoàng Thế Tuấn, H.Trinh, On asymptotic properties of solutions to fractional differential equations, Journal of Mathematical Analysis and Applications 484(2020) 123759, SCI(-E); Scopus.
2Lưu Hoàng Đức, Phan Thanh Hong, Nguyễn Đình Công, Asymptotic Stability for Stochastic Dissipative Systems with a Hölder Noise, SIAM Journal on Control and Optimization, 57(2019), 3046–3071. (26 pages), SCI(-E), Scopus.
3Nguyễn Đình Công, Lưu Hoàng Đức, Phan Thanh Hong, Nonautonomous Young Differential Equations Revisited, Journal of Dynamics and Differential Equations, 30 (2018) pp 1921–1943, SCI(-E); Scopus
4Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, Asymptotic stability of linear fractional systems with constant coefficients and small time dependent perturbations. Vietnam Journal of Mathematics. 46(2018), pp 665–680, Scopus.
5Nguyễn Đình Công, Hoàng Thế Tuấn, Generation of nonlocal fractional dynamical systems by fractional differential equations. Journal of Integral Equations and Applications, 29 (2017), 1-24, SCI(-E); Scopus.
6Nguyễn Đình Công, Hoàng Thế Tuấn, Existence, uniqueness and exponential boundedness of global solutions to delay fractional differential equations, Mediterranean Journal of Mathematics, 14 (2017), SCI(-E); Scopus.
7Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, A Perron-type theorem for fractional differential systems. Electronic Journal of Differential Equations, 2017 (2017), No. 142, 1-12, SCI(-E); Scopus.
8Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, An instability theorem for nonlinear fractional differential systems. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B, 22 ( 2017), 3079 - 3090, SCI(-E); Scopus.
9Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, On stable manifolds for fractional differential equations in high-dimensional spaces, Nonlinear Dynamics, 86 (2016), 1885–1894, SCI(-E); Scopus.
10Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, On intergral separation of bounded linear random differential equations, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series S, 9 (2016), 995-1007, SCI(-E); Scopus.
11Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Siegmund Stefan, Hoàng Thế Tuấn, Linearized asymptotic stability for fractional differential equations, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 39 (2016), 1-13, SCI(-E); Scopus.
12Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, On Lyapunov exponents of difference equations with random delay, Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series B, 20(2015), 861-874, SCI(-E), Scopus.
13Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, Stefan Siegmund, Structure of the Fractional Lyapunov Spectrum for Linear Fractional Differential Equations, Advances in Dynamical Systems and Applications, 9 (2014), 149-159, SCI(-E), Scopus.
14Nguyễn Đình Công, Stefan Siegmund, Nguyen Thi The, Adjoint equation and Lyapunov regularity for linear stochastic differential algebraic equations of index 1, Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 86 (2014), 776-802, SCI(-E).
15Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, On fractional lyapunov exponent for solutions of linear fractional differential equations, Fractional Calculus and Applied Analysis, 17 (2014), 285-306, SCI(-E); Scopus.
16Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, On stable manifolds for planar fractional differential equations, Applied Mathematics and Computation, 226 (2014), 1, 157-168, SCI(-E); Scopus.
17Nguyễn Đình Công, Nguyen Thi The, Lyapunov spectrum of nonautonomous linear stochastic differential algebraic equations of index-1,  Stochastics and Dynamics, 12 (2012), 1250002, SCI(-E); Scopus.
18Nguyễn Đình Công, N. T. T. Quynh, Lyapunov exponents and central exponents of linear Ito stochastic diferential equations, Acta Mathematica Vietnamica 36 (2011), 35 -- 53, Scopus.
19Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, A Bohl-Perron type theorem for random dynamical systems, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Supplement volume 2011, 322 - 331, SCI(-E); Scopus.
20Nguyễn Đình Công, N. T. T. Quynh, Coincidence of Lyapunov exponents and central exponents of linear Ito stochastic differential equations with nondegenerate stochastic term, Discrete and Continuous Dynamical System, Supplement volume, 2011, 332-342 , SCI(-E); Scopus.
21Nguyễn Đình Công, M. V. Bulatov, V. K. Gorbunov and Ju. V. Martynenko, Variational approaches to numerical solution of differential algebraic equations,  Computational Technologies, 15 (2010), 3 -13. (In Russian)
22Nguyễn Đình Công, N. T. The, Stochastic differential-algebraic equations of index 1,  Vietnam J. Math, 38 (2010), 117 - 131.
23Nguyễn Đình Công, M. V. Bulatov and V. Ph. Chistyakov, On multiple solutions of differential algebraic equations. Transactions of the Middle Volga Mathematical Society 10(2008), 20 – 36. (In Russian)
24Nguyễn Đình Công, R. Fabbri, On the spectrum of the one-dimensional Schrửdinger operator, Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. B 9 (2008),  N0 3-4, 541 - 554.
25Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, A computational ergodic theorem for infinite iterated function systems, Stoch. Dyn. 8 (2008),  N0 3, 365 - 381.
26Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, An open set of unbounded cocycles with simple Lyapunov spectrum and no exponential separation, Stoch. Dyn. 7 (2007), 335 - 355.
27Nguyễn Đình Công, A generic bounded linear cocycle has simple Lyapunov spectrum, Ergodic Theory Dynam. Systems 25 (2005), 1775 - 1797.
28Nguyễn Đình Công, Almost all nonautonomous linear stochastic differential equations are regular, Stoch. Dyn. 4 (2004), N03, 351 - 371.
29Nguyễn Đình Công, Hoang Nam, Lyapunov regularity of linear differential algebraic equations of index 1, Acta Math. Vietnam. 29 (2004), 1 - 21.
30Nguyễn Đình Công, Hoang Nam, Lyapunov's inequality for linear differential algebraic equation, Acta Math. Vietnam. 28 (2003), 73 - 88.
31Nguyễn Đình Công, Theory of dynamical systems (in Vietnamese) – Lý thuyết hệ động lực. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002, 229 trang.
32Nguyễn Đình Công, S. Siegmund, Dichotomy spectrum of nonautonomous linear stochastic differential equations, Stoch. Dyn. 2 (2002), 175 - 201.
33Nguyễn Đình Công, Lyapunov spectrum of nonautonomous linear stochastic differential equations, Stoch. Dyn. 1 (2001), 127 - 157.
34Nguyễn Đình Công, A remark on non-uniform property of linear cocycles. Vietnam J. Math. 28 (2000),  81 - 85.
35L. Arnold, Nguyễn Đình Công, V. I. Oseledets, The essential range of a nonabelian cocycle is not a cohomology invariant. Israel J. Math. 116 (2000), 71 - 76.
36L. Arnold, Nguyễn Đình Công, Linear cocycles with simple Lyapunov spectrum are dense in L^{\infty}. Ergodic Theory Dynam. Systems 19 (1999), 1389 - 1404.
37L. Arnold, Nguyễn Đình Công, V. I. Oseledets, Jordan normal form for linear cocycles. Random Oper. Stochastic Equations 7 (1999), 303 - 358.
38Nguyễn Đình Công, Lower estimation for the Lyapunov exponents of linear systems of differential equations under small random perturbation. Vietnam J. Math. 25 (1997), 253 - 267.
39L. Arnold, Nguyễn Đình Công, On the simplicity of the Lyapunov spectrum of product of random matricies. Ergodic Theory Dynam. Systems 17 (1997), 1005 - 1025.
40Nguyễn Đình Công, V. I. Oseledets , Topological invariants of linear cocycles of an ergodic map. In: Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics 216 (1997), 243 - 256.
41Nguyễn Đình Công, Structural stability and topological classification of continuous-time linear hyperbolic cocycles. Random Comput. Dynam. 5 (1997), 19 - 63.
42Nguyễn Đình Công, Topological dynamics of random dynamical systems. Oxford Mathematical Monographs. Clarendon Press, Oxford, 1997.
43Nguyễn Đình Công, Topological classification of linear hyperbolic cocycles. J. Dynam. Differential Equations 8 (1996), 427 - 467.
44Nguyễn Đình Công, Structural stability of linear random dynamical systems. Ergodic Theory Dynam. Systems 16 (1996), 1207 - 1220.
45Nguyễn Đình Công, L. Arnold, Generic properties of Lyapunov exponents. Random Comput. Dynam. 2 (1994), 335 - 345.
46Nguyễn Đình Công, A property of systems of differential equations perturbed by white noises and its applications to the stochastic continuity of Lyapunov exponents. Stochastic Anal. Appl. 11 (1993), 423 - 439.
47Nguyễn Đình Công, Lyapunov exponents and central exponents of systems with weakly varying coefficients under small random perturbations. Differ. Uravn. 27 (1991), 1712 - 1720; English transl. in Differential Equations 27 (1991), 1208 - 1213.
48Nguyễn Đình Công, On Lyapunov exponents and central exponents of linear systems of differential equations with almost periodic coefficients under random perturbations. Acta Math. Vietnam. 15 (1990), 69 - 73.
49Nguyễn Đình Công, On central exponents of linear systems with coefficients perturbed by a white noise. Differ. Uravn. 26 (1990), No3, 420 - 427; English transl.: Differential Equations 26 (1990), 307 - 313.
50Nguyễn Đình Công, Stochastic stability test for the highest Lyapunov exponent. Mat. Zametki 43 (1988), 82 - 97; English transl.: Math. Notes 43 (1988), 49 - 57.
51Nguyễn Đình Công, On the stochastic stability of the Lyapunov exponents of equations of arbitrary order. Mat. Sb. 132 (174)(1987), 225 - 243; English transl.: Math. USSR Sb. 60 (1988), 217 - 235.
52Nguyễn Đình Công, Stochastic stability of the Lyapunov exponents of systems with integral separateness. Mat. Zametki 40 (1986), No3, 393 - 400; English transl.: Math. Notes 40 (1986), No3, 731 - 735.
53Nguyễn Đình Công, Lyapunov characteristic exponents of a regular system with a nonlinear perturbation and a random inhomogeneity. Differ. Uravn. 21 (1985), 962-974; English transl.: Differential Equations 21 (1985), 644 - 654.
54Nguyễn Đình Công, On the Lyapunov exponents of solutions of linear differential systems with a random inhomogeneity. Differ. Uravn. 20 (1984), 887 - 889 (in Russian).
Tiền ấn phẩm
1Nguyễn Đình Công, Lưu Hoàng Đức, Phan Thanh Hong, Lyapunov spectrum of nonautonomous linear Young differential equations, Journal of Dynamics and Differential Equations, (2019), SCI(-E); Scopus.